Planeeringute teated 2018

« Tagasi

Vahastu küla Tamme ühistu 14 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsuse 27.11.2018.a. korraldusega nr 633 on algatatud Vahastu küla Tamme ühistu 14 kinnistu (35204:002:0140) detailplaneeringu algatamine ja kinnitati lähteülesanne. 

Detailplaneeringuga soovitakse kinnistule rajatud hoonete seadustamist ja ehitusõiguse määramist. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu detailplaneeringu kohustusega tiheasustusalal, elamualal. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.  

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info telefonil 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee