Planeeringute teated

Allika küla Putke kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 30.aprilli 2020 aasta korraldusega nr 274 Allika küla Putke kinnistu (35201:002:0184) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
 
6000 m2 suurune, maatulundusmaa   sihtotstarbega Putke kinnistu asub Kuusalu   valla üldplaneeringu  kohaselt hajaasustuses, nn  valgel  alal. Valge  ala  üldplaneeringu  kaardil tähendab,  et  antud  aladel  maakasutuse  sihtotstarve  ei muutu  ja  selle  muutmist  tulevikus  ei piirata.  Ka  pole  nendele  aladele ette  nähtud   suuremaid  ja  eraldi  käsitlemist  väärivaid kitsendusi  ega  piiranguid. Vastavalt  üldplaneeringule  tuleb  koostada  detailplaneering  kui soovitakse   ehituskrunti,   mis   on   väiksem kui   1,5   ha. Algatatav detailplaneering   on üldplaneeringule vastav.
 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuse dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee