Planeeringute teated

« Tagasi

Kolgaküla küla Metsakolli kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavolikogu algatas 10.juuni 2020 aasta otsusega nr 19 Kolgaküla küla Metsakolli kinnistu (42301:002:1140) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
 
Taotlusega tehakse ettepanek 1,2 ha suuruse, puhkemaja ning abihoonega hoonestatud ärimaa sihtotstarbega kinnistu sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ning elamu ja abihoonete ehitusõiguse seadmiseks. Metsakolli kinnistu asub Lahemaa rahvuspargis, Lahemaa piiranguvööndis. Keskkonnaamet on andnud detailplaneeringu algatamise osas oma seisukoha (18.03.2020 nr 7-1/718-1), mille kohaselt Metsakolli kinnistu sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks, eesmärgiga muuta olemasoleva puhkemaja kasutusotstarve üksikelamuks, ei kahjusta Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärke ega rahvuspargi seisundit.
Vastavalt üldplaneeringule asub planeeritav ala perspektiivsel ärimaal. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuse dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee