Planeeringute teated

Kuusalu aleviku Kangru tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 11.juuni 2020 aasta korraldusega nr 362 Kuusalu aleviku Kangru tn 5 kinnistu (35301:001:0700) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
 
Huvitatud isik taotleb 1303 m² suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmist elamu ning abihoonete rajamiseks. Kangru 5 kinnistu on moodustatud maakorralduslikult vastavalt Kuusalu Vallavalitsuse 20.09.2017 korraldusele nr 473 „Soodla tee 12, Soodla tee 12a katastriüksuste vahelise piiri muutmine ja Soodla tee 12 katastriüksuse jagamine Kuusalu alevikus". Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal, elamualal. Juurdepääs kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Kangru tänavalt. Planeeritava krundi suurus vastab üldplaneeringus toodud nõuetele. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.
 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuse dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee