Planeeringute teated

« Tagasi

Kuusalu aleviku, Laane tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 07.mai 2020 aasta korraldusega nr 284 Kuusalu aleviku, Laane tn 3 (35201:004:1200)  ja 3a (35201:004:0035) kinnistute detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
 
Laane tn 3a kinnistu on moodustatud vastavalt Kuusalu Vallavolikogu 18.03.2004 otsusega nr 20 kehtestatud Kuusalu aleviku Laane kinnistu detailplaneeringule. Huvitatud isik taotleb kokku 6 728 m² suuruse, osaliselt hoonestatud ala jagamist neljaks elamukrundiks. Planeeritud kruntide suurused on ca 1 100 m² - 2 000 m². Üldplaneeringu kohaselt asuvad kinnistud tiheasustusalal, elamualal. Juurdepääs kinnistutele on tagatud avaliku kasutusega Laane tänavalt ning Soodla teelt, vähesel määral Soodla tee 22 kinnistut või Kolga metskond 36 kinnistut ületades. Planeeritavate kruntide suurused vastavad üldplaneeringus toodud nõuetele. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.
 
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. 
 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuse dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee