Planeeringute teated

« Tagasi

Kuusalu Vallavalitsuse 22.12.2016 korralduse nr 658 „Salmistu küla Liiva ja Tammekivi kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu  vallavalitsuse 22.12.2016 korraldusega  nr 658 algatati Salmistu küla Liiva  ja Tammekivi innistute detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Mõlemat  kinnistut  sooviti jagada    neljaks    elamukrundiks    ning    taotluste    esitajad    avaldasid    soovi    menetleda detailplaneeringut    ühiselt. Üldplaneeringu    kohaselt    asuvadkinnistud tiheasustusalal, elamualal. Liiva kinnistu on hoonestatud, Tammekivi kinnistu on hoonestamata ning osaliselt kaetud metsaga.

Alates   01.07.2015.a   jõustunud   planeerimisseaduse   §   139   lõike   2   kohaselt   tuleb   teha detailplaneeringu   kehtestamise   või   kehtestamata   jätmise   otsus   hiljemalt   kolme   aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest alates. Salmistu    küla    Liiva    ja    Tammekivi    kinnistute    detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud ei ole. Teavituskirjale menetluse lõpetamise osas andis Liiva kinnistu omaniku   esindaja   teada,   et puudub   huvi   detailplaneeringu menetluse jätkamise osas.Tammekivi kinnistu omanik teavitas vallavalitsust, et on huvitatud oma  kinnistu  osas  detailplaneeringu  koostamisest.  Vallavalitsus  on  teavitanud  Tammekivi kinnistu omanikku võimalusest algatada detailplaneering uuesti antud kinnistu osas ja tunnistas 26.03.2020 otsusega nr 216 Kuusalu Vallavalitsuse 22.12.2016 korralduse nr 658 kehtetuks.