Planeeringute teated

« Tagasi

Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 30 „ Tapurla küla Neeme kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 10.juuni 2020 otsusega nr 16 kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 30 „Tapurla küla Neeme kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine". 

Detailplaneeringu eesmärgiks oli 0,7 ha suurusele kinnistule elamu ning abihoonete ehitusõiguse ning elamumaa sihtotstarbe määramine. Muuta sooviti ka Neeme kinnistut läbivat, Lipumäe kinnistut teenindava tee asukohta. Neeme kinnistu on hoonestamata, kuid sellel on paiknenud taluhoonestus, mille vundamendid on veel looduses eristuvad. Neeme kinnistu asub tervenisti Lahemaa Rahvuspargi piiranguvööndis, Läänemere ranna ehituskeeluvööndis. Vastavalt kehtivale üldplaneeringule paikneb kinnistu perspektiivsel üld- ja metsamaal. Detailplaneering algatati üldplaneeringut muutvana.
 
Keskkonnaameti seisukohalt ei ole planeering kooskõlas alates 08.03.2015 jõustunud kaitse-eeskirja § 23 lõike 1 punktiga 2 ning lõigetega 4 ja 5, mille alusel ei ole hoonete püstitamine ehituskeeluvööndisse võimalik ja planeeringut ei kooskõlastata.
 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud planeeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018.
 
Kuusalu Vallavalitsus teavitas huvitatud isikut kehtestamiseks esitamise tähtaja osas ning vajadusest esitada materjalid planeeringu kehtestamiseks enne 01.07.2018. Uusi materjale või vaideid huvitatud isiku poolt vallavalitsusele ei esitatud.