Planeeringute teated

« Tagasi

Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 39 „Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 10.juuni 2020 aasta otsusega nr 17 kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 39, millega algatati Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli kaasomandis oleva 19 980 m2 suuruse kinnistu jagamine ning täiendava ehitusõiguse kavandamine.
Karla kinnistu paikneb osaliselt Lahemaa rahvuspargi alal. Kinnistu hoonestatud osa asub väljaspool rahvuspargi piire. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu nn valgel alal, hajaasustusalal, kus uute väikeelamute kruntide suuruseks on ette nähtud 5 ha. Detailplaneering on algatatud üldplaneeringut muutvana.
 
Alates 01.07.2015 jõustunud planeerimisseaduse § 139 lõike 2 kohaselt tuleb teha detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest alates.
Kuusalu Vallavalitsus teavitas kinnistu omanikke, et kuna nelja aasta jooksul ei ole detailplaneering koostamine jõudnud kaugemale eskiislahenduse staadiumist, siis ei ole kehtestamiseks esitamise tähtaja pikendamine enam mõistlik. Sellest tulenevalt tegi vallavalitsus ettepaneku lõpetada 2015.aastal algatatud detailplaneeringu menetlus ja Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 30.09.2015 otsuse nr 39 „Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" kehtetuks.