Planeeringute teated

« Tagasi

Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsuse nr 33 „Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 10.juuni 2020 aasta otsusega nr 21 kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsuse nr 33 „Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine".

Kinnistu omanik soovis jagada 10,19 ha suuruse kinnistu viieks elamumaa krundiks ja määrata neist igale ehitusõigus elamu ja abihoonete rajamiseks.
Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu hajaasustusalal, osaliselt nn valgel alal ning osaliselt perspektiivsel tootmisalal. Kinnistu on hoonestamata. Juurdepääs kinnistule on tagatud avalikult Hirvli-Vahastu teelt. Lemmemäe kinnistult toimub juurdepääs hoonestatud Soo kinnistule. Detailplaneering algatati üldplaneeringut muutvana, eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarve elamumaaks, määrata ehitusõigused ning hinnata jagamise sobilikkust antud keskkonda.
 
Alates 01.07.2015 jõustunud planeerimisseaduse § 139 lõike 2 kohaselt tuleb teha detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest alates.

 

Kuna kolme aasta jooksul ei ole detailplaneeringu koostamine jõudnud kaugemale eskiislahenduse koostamisest, teavitas Kuusalu Vallavalitsus huvitatud isikut menetluse lõpetamise kavatsusest. Samuti teavitati huvitatud isikut õigusest taotleda uuesti detailplaneeringu algatamist.