Planeeringute teated

« Tagasi

Salmistu küla Lepiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 26.märtsi 2020 otsusega nr 217 kehtestati Salmistu küla Lepiku kinnistu (35201:002:0710) detailplaneering.

Detailplaneeringuga on ette nähtud Lepiku kinnistu jagamine kaheks elamumaa ning üheks transpordimaa sihtotstarbega maaüksuseks. Ühele kruntidest soovitakse rajada lisaks olemasolevale elamule ning kahele abihoonele täiendavalt üks abihoone. Teisele krundile soovitakse lisaks kahele olemasolevale abihoonele rajada elamu ning abihoone. Transpordimaa on kavandatud perspektiivse maantee laiendamise ning avaliku kasutusega jalgtee rajamiseks. Transpordimaa omandiküsimuste osas toimusid läbirääkimised kinnistu omaniku esindaja ning Kuusalu Vallavalitsuse vahel. 04.01.2019 istungil otsustas Kuusalu Vallavalitsus nõustuda planeeringu koostamisest huvitatud isiku ettepanekuga jätta moodustatav transpordimaa eraomandisse. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal, elamualal. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi mõjusid, samuti ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametite ning isikutega.