Planeeringute teated

« Tagasi

Salmistu küla Pedassaare tee 131 eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 27.oktoobri 2017 aasta korraldusega nr 541 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu (35201:009:0008) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 01.juulil kell 18:00 Kuusalu vallamaja II korruse nõupidamiste ruumis.

Detailplaneeringuga planeeritakse 1649 m2 suuruse kinnistu jagamist kaheks elamukrundiks ning neile ehitusõiguse seadmist elamu ja abihoonete rajamiseks. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal, elamualal. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga, lubatud minimaalne elamukrundi suurus tiheasustusalal on 800 m2. Kinnistu on hoonestamata, elamumaa sihtotstarbega ning piirneb valdavalt hoonestatud elamukruntidega.  Kinnistule juurdepääs on tagatud Pedassaare teelt.

Lisaküsimuste korral palume helistada tel 6066 379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.