Planeeringute teated

« Tagasi

Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 27.oktoobri 2017 aasta korraldusega nr 541 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu (35201:009:0008) detailplaneeringu eskiisi tutvustavad materjalid on üleval Kuusalu valla kodulehel.
 

Detailplaneeringuga planeeritakse 1649 m2 suuruse kinnistu jagamist kaheks elamukrundiks ning neile ehitusõiguse seadmist elamu ja abihoonete rajamiseks. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal, elamualal. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga, lubatud minimaalne elamukrundi suurus tiheasustusalal on 800 m2. Kinnistu on hoonestamata, elamumaa sihtotstarbega ning piirneb valdavalt hoonestatud elamukruntidega.  Kinnistule juurdepääs on tagatud Pedassaare teelt.

Küsimused ja ettepanekud planeeritava osas palume esitada hiljemalt 05.juuniks 2020 aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee
Lisaküsimuste korral palume helistada tel 6066 379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.