Planeeringute teated

« Tagasi

Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2020 otsusega nr 35 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel ning Kuusalu vallamajas aadressil Kiiu alevik, Mõisa tee 17 alates  05.augustist kuni 19.augustini 2020.a. Kuni selle ajani on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
 
Planeeritav ala asub üldplaneeringu kohasel nn valgel alal, vahetult tiheasustusala ja perspektiivse elamuala kõrval, avaliku kasutusega Pedassaare tee ääres. 1277 - 4985 m2 suurused kinnistud on moodustatud 1999.aastal maakorralduslikult ning on 100% maatulundusmaa sihtotstarbega. Ala on hoonestamata ning on kaetud valdavalt metsaga. Planeeritava ala lõunaosa läbib olemasolev tee, mis on juurdepääsuks Pedassaare tee 29 ja 39 ja 136 elamukruntidele.
 
Detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Kuusalu Vallavalitsuse 13.10.2005 korraldusega nr 792. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringuga on kavandatud kinnistutele ehitusõiguse seadmine elamu ning abihoone rajamiseks. Juurdepääs kinnistutele on ette nähtud Pedassaare teelt ning sellelt lähtuvalt tupikteelt. Planeeritavasse alasse on kaasatud Pedassaare tee maa-ala Pedassaare tee 3 kinnistust kuni planeeritava ala lõpuni, eesmärgiga kavandada tee laiendamine ning kergliiklustee rajamine. Vastavalt detailplaneeringu seletuskirjas toodud planeeringu elluviimise kavale tuleb enne detailplaneeringu kehtestamist ala arendajal sõlmida kohaliku omavalitsusega notariaalne leping teede ning tehnovõrkude väljaehitamise osas. Vastavad kohustused märgitakse ka kinnistusraamatusse. Planeeritud sadeveesüsteemi välja ehitamise ning Pedassaare tee rekonstrueerimise ja kergliiklustee ehitamise kohustus on arendajal. Planeeritavat ala läbiva tee sulgemise eelduseks on uue, planeeringu lahenduse kohase tee välja ehitamine.
 
Koos detailplaneeringuga on koostatud keskkonnamõjude strateegiline hindamine (edaspidi KSH) ning PB Maa ja Vesi AS poolt täiendavalt eksperthinnang planeeringualalt sademevete ärajuhtimise osas. Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikest 15 ning haldusmenetluse seaduse § 5 lõikest 56 viiakse KSH aruande menetlus läbi detailplaneeringu ja KSH algatamise hetkel kehtinud planeerimisseaduse ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide seaduse redaktsioonide alusel. Seega korraldatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande valmimise järgselt uus aruande avalikustamine ja avalik arutelu, millest teatatakse vastavalt kehtestatud korrale. Planeering on kooskõlastatud lähteülesandes ette nähtud isikute ja ametkondade poolt.
 
Lisainfo detailplaneeringu osas saab Kadi Raudla telefonil 6066 379 või e-mailil Kadi.Raudla@kuusalu.ee ja keskkonnamõjude hindamise osas saab Elina Einarult telefonil 6066 391 või e-mailil Elina.Einaru@kuusalu.ee