Planeeringute teated

« Tagasi

Uuri küla Raudsilla ja Taga-Raudsilla kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Kuusalu Vallavalitsuse 11. juuni 2020 korraldusega nr 361 võeti vastu Uuri küla Raudsilla (35203:001:0064) ja Taga-Raudsilla (35203:001:1690) kinnistute detailplaneering ja avalikustati keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel ning Kuusalu vallamajas aadressil Kiiu alevik, Mõisa tee 17 alates 20.juulist kuni 03.augustini 2020.a. Kuni selle ajani on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.

Raudsilla kinnistul on hetkel kokku 16 erinevat hoonet ja salvkaev, Taga- Raudsilla kinnistul on 8 hoonet, salvkaev ning päikesepaneelid. Osad hoonetest on vanad taluhooned, osad erineva funktsiooniga püstkojad. Kinnistutel asuvad ehitised on rajatud valdavalt ilma seadusliku aluseta. Kinnistutel tegutseb turismi- ja matkateenust pakkuv ettevõte.

Koostöös kaitseala valitseja, Keskkonnaametiga on detailplaneeringuga tehtud ettepanek osade ehitiste likvideerimiseks ning uute ehitustingimuste ja hoonestusalade määramiseks.

Vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punktile 1 ja Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja § 23 lõike 4 punktile 1 ei laiene ehituskeeld haja-asustuses olemasoleva elamu õuemaale ehitatavale uuele ehitisele, mis ei jää veekaitsevööndisse. Sellest tulenevalt on planeeringuga kavandatud hoonestusalad ilma ehituskeeluvööndit vähendamata. Kogu kompleksi jaoks on kavandatud uue puurkaevu ning puhasti rajamine. Kinnistutele on määratud osaliselt ärimaa sihtotsarve. Juhul, kui soovitakse suurema ürituste hoone rajamiseks liita lubatud ehitusalused pinnad, tuleb korraldada eelnevalt arhitektuurikonkurss kogu planeeritava ala hoonestusele. Seejuures tuleb järgida planeeringuga määratud maksimaalset ehitusalust pinda, vaadelda kahte kinnistut terviklikult ning arvestada vanade taluhoonetega. Lõpliku otsuse hoone mahulise ja arhitektuurse sobivuse osas langetab Keskkonnaamet arhitektuurivõistluse tulemuste alusel, kaasates protsessi ka Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu.

Kinnistutele ei planeerita hooneid ega tegevusi, millega kaasneb oluline keskkonnamõju. Juurdepääs planeeritavale alale on tagatud avaliku kasutusega Kolga-Pedaspea teelt mööda olemasolevat erateed. Notariaalsed servituudilepingud eratee kasutamise osas sõlmitakse enne detailplaneeringu kehtestamist.

Planeeritav ala asub üldplaneeringu kohasel nn valgel alal. Valge alal üldplaneeringu kaardil tähendab seda, et antud aladel maakasutuse sihtotstarve ei muutu ja selle muutmist tulevikus ei piirata. Ka pole nendel aladel ette nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid kitsendusi ega piiranguid. Vallavalitsusele vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringu lahendus ei tee ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametite ning isikutega.

Koos detailplaneeringuga on OÜ Adepte Ekspert poolt koostatud keskkonnamõjude strateegiline hindamine (edaspidi KSH). KSH aruandes toodud hinnangutest saab järeldada, et detailplaneeringuga kavandatavat tegevust võib põhimõtteliselt rakendada. Tegevus ei tõstaks võrreldes juba kujunenud olukorraga piirkonna külastuskoormust. Samas oleks detailplaneeringu elluviimisel positiivne ja keskkonnariske minimeeriv mõju kuna nähakse ette keskkonnanõuetele vastav reoveekäitluslahendus, likvideeritakse keskkonnaohtlikud objektid ning teisaldatakse veekaitsevööndisse jääv hoonestus. Praeguse olukorra jätkumine on ebasoovitav, sest see on vastuolus õigusaktidega ning keskkonnanõuetega.

Lisainfo detailplaneeringu osas saab Kadi Raudla telefonil 6066 379 või e-mailil Kadi.Raudla@kuusalu.ee ja keskkonnamõjude hindamise osas saab Elina Einarult telefonil 6066 391 või e-mailil Elina.Einaru@kuusalu.ee