Uudised ja teated

« Tagasi

Arutame koos teeremondi valemi üle

Vallavalitsus koostab valemit, et objektiivselt välja selgitada, mis järjekorras tuleks vallale kuuluvaid teid ehitada või remontida. Panime kokku selgitava jutu, mida saab lugeda alljärgnevalt. Esitleme ka exceli-tabelis (mida näeb SIIN) uue valemi põhjal kujunevat teede prioriteetsuse nimekirja. Ootame mõtteid, ettepanekuid, arvamusi valemi kohta hiljemalt 2. detsembriks meiliaadressile aks@kuusalu.ee. Palun andke teada ka, kui kellelgi on veel ettepanekuid vallateede remondi või ehituse osas.

Teede investeeringuid tuleb planeerida valemi põhjal

Üks vallas enim investeeringuid vajav valdkond on teede ehitus, remont ja korrashoid.
Kuusalu valla piiratud ja Tallinna naabervaldadega võrreldes tunduvalt tagasihoidlikuma eelarve juures ei saa teha kõike korraga – rajada uut ja parandada vana. Teedega seonduvalt tuleb teha pidevalt valikuid, analüüsida remonditööde hädavajalikkust ning seada selle põhjal prioriteete.
 
Seda, mis järjekorras investeeringuid tehakse, otsustatakse vallas teede arengukava põhjal. Otsustuskoht on aga ka põhimõte, kuidas uuendada teede arengukava. Kuusalu vallas on arengukava muutmiseks koostöös matemaatikutega koostamisel valem, et arvestada välja investeeringute pingerida objektiivsete tegurite, mitte kellegi subjektiivse hinnangu põhjal.
 
Tööfaasis olevas valemis on kriteeriumid (kooli)bussi teekond, korraldatud jäätmevedu, tee ääres elavate sissekirjutatute protsent elukondlike hoonete arvust, tee ühenduvus, tolmavus, omafinantseering ning suhe nimekirjas olevate teede kogumaksumusse.
 
Ka teede puhul hakkab senisest rohkem rolli mängima sissekirjutus valda – oluline mõjutegur teeremondi prioriteetsuse seadmisel on sissekirjutus – seda saab valda mitte sisse kirjutatud elanik mõjutada, kui registreerib end valla kodanikuks hiljemalt 31. detsembri seisuga.
Õiglane ehituse ja remondi nimekiri tekib, kui volikogu kinnitab valemi, mitte teede nimekirja. Valemi kasutamine kaotab otsustamise subjektiivsuse ning valikute tegemise aluseks saab valemi põhjal tekkinud nimekiri ja nii on kõigile läbipaistvalt selge, mis teed, millal ja miks korda saavad. Lisaks teedele saab valemit kasutada ka tänavavalgustuse ning kergliiklus- ja kõnniteede planeerimisel.
 
Kuna teede korrashoid, eriti lumetõrje, on väga kulukas valdkond, otsib vallavalitsus
optimeerimisvõimalusi. Näiteks võtame praegu hinnapakkumisi lumetõkkevõrkudele, et testida nende mõju vähendamaks lumevallide koondumist ja sellega ka lumelükkamise kulusid.
Kohalikul omavalitsusel on väga piiratud võimalus rajada kõigile sobivatesse kohtadesse asfaldiga kaetud kergliiklusteid nende väga kõrge hinna tõttu, siis kaalume ning arutame, kuhu võiks kergliiklustee asemel põhjanaabrite eeskujul kavandada pinnaskattega kõnnitee, mis poleks küll läbitav rulluiskude või rulaga, küll aga jalgsi, jalgratta või lapsevankriga. Selline lahendus oleks odavam ning võimaldaks luua enam turvalisi kergliiklusvõimalusi.
 

Mida on praeguseks tehtud teede arengukavaga?

Kuusalu vallavolikogu algatas 28.03.2018 otsusega nr 33 Kuusalu valla teede arengukava 2015-2024 muutmise. Avalikustamise käigus laekus arengukavasse 123 teede investeeringute ettepanekut, mis hõlmavad ka uute sildade, truupide ja tänavavalgustuspunktide rajamist. See näitab, et teed on vallaelanike jaoks väga oluline valdkond, kuid arvestades valla võimalusi, ei saaks senist praktikat jätkates kõiki soove täita ka mitmete aastate ja vallaeelarvetega.
Seega tuleb teha oluline muudatus, mitte ainult suurendada teede rahastust, vaid muuta süsteem avatumaks, konkreetsemaks ja läbipaistavamaks.
 
2017. aasta rahulolu-uuringu andmetel on vallaelanike rahulolu kõige madalam just teede küsimuses. 2. oktoobril kinnitas volikogu eelarvestrateegia, mis näeb 2019. aastaks ette kordades suurema investeeringu teedesse.
Kavas on esitada teede arengukava ja valem arutamiseks volikogule. Aruteludele järgneb vajadusel muudatuste tegemine ning ajakohastatud ja täiendatud teede arengukava projekti ning valemi kinnitamine volikogus.