Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 36. istung toimub kolmapäeval, 20. mail 2020 kell 8.15 Kuusalu rahvamajas (Keskväljak 10, Kuusalu alevik).

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 1. Kuusalu Vallavolikogu esimehe valimine
 2. Kuusalu Vallavolikogu aseesimehe valimine
 3. Kuusalu Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu muutmine ja liikmete valimine
 4. Kuusalu Vallavalitsuse liikme vabastamine vallavalitsuse liikme kohustustest ja uue vallavalitsuse liikme kinnitamine
 5. Kuusalu valla 2020 aasta II lisaeelarve kinnitamine – I lugemine
 6. Kuusalu Vallavolikogu määruste muutmine eriolukorrast tulenevalt
 7. Kuusalu Vallavolikogu määruste muutmine
 8. Kuusalu Vallavolikogu 24.09.2014 määruse nr 28 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine
 9. Tegevuse esitamine Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse 2020-2023
 10. Asustusjaotuse muutmise algatamine Suurpea külas
 11. Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 40 „Kolga-Aabla küla Terviselaagri kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" kehtetuks tunnistamine
 12. Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 30 „Tapurla küla Neeme kinnistu  detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" kehtetuks tunnistamine
 13. Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 39 „Andineeme küla Karla kinnistu  detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" kehtetuks tunnistamine
 14. Kuusalu Vallavolikogu 02.12.2009 otsuse nr 84 „Salmistu küla Põllukivi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
 15. Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsusega nr 34 algatatud Kiiu aleviku Kambrikantsi ja Männituka kinnistute detailplaneeringu kehtestamiseks esitamise tähtaja pikendamine
 16. Kolgaküla küla Metsakolli kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 17. Kuusalu Vallavolikogu 23.05.2005 otsusega nr 15 kehtestatud Kuusalu Keskkooli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
 18. Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsuse nr 33 „Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" kehtetuks tunnistamine
 19. Kuusalu Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine
 20. Otsustuskorras vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Kuusalu Tenniseklubi
 21. Kuusalu Vallavolikogu teede töörühma tegevuse lõpetamine
 22. Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018 määruse nr 26 „Vallavolikogu ja volikogu
  komisjonide tööst osavõtu eest makstava hüvituse ning maksmise korra kehtestamine muutmine" muutmine
 23. Kriisi- ja kokkuhoiumeetmete kavandamine ja rakendamine Kuusalu vallas
 24. Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018 otsuse nr 93 „Kuusalu Vallavalitsuse liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine" muutmine
 25. Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018 otsuse nr 88 „ Kuusalu vallavanema töötasu määramine" muutmine
 26. Info

Värner Lootsmann
volikogu aseesimees