Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 37.  istung toimub kolmapäeval, 10. juunil 2020 kell 16:00 Kuusalu Rahvamajas (Keskväljak 10, Kuusalu alevik).

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 1. Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 40 „Kolga-Aabla küla Terviselaagri kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" kehtetuks tunnistamine
 2. Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 30 „Tapurla küla Neeme kinnistu  detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" kehtetuks tunnistamine
 3. Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 39 „Andineeme küla Karla kinnistu  detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" kehtetuks tunnistamine
 4. Kuusalu Vallavolikogu 02.12.2009 otsuse nr 84 „Salmistu küla Põllukivi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
 5. Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsusega nr 34 algatatud Kiiu aleviku Kambrikantsi ja Männituka kinnistute detailplaneeringu kehtestamiseks esitamise tähtaja pikendamine
 6. Kolgaküla küla Metsakolli kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 7. Kuusalu Vallavolikogu 23.05.2005 otsusega nr 15 kehtestatud Kuusalu Keskkooli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
 8. Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsuse nr 33 „Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" kehtetuks tunnistamine
 9. Kuusalu Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine
 10. Otsustuskorras vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Kuusalu Tenniseklubi
 11. Kuusalu Vallavolikogu teede töörühma tegevuse lõpetamine
 12. Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018 määruse nr 26 „Vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstava hüvituse ning maksmise korra kehtestamine muutmine" muutmine
 13. Kriisi- ja kokkuhoiumeetmete kavandamine ja rakendamine Kuusalu vallas
 14. Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018 otsuse nr 93 „Kuusalu Vallavalitsuse liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine" muutmine
 15. Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018 otsuse nr 88 „ Kuusalu vallavanema töötasu määramine" muutmine
 16. Kuusalu valla 2019 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
 17. Kuusalu valla 2020 aasta II lisaeelarve kinnitamine – II lugemine
 18. Kaitseväe harjutusalade negatiivse mõjupiirkonna ja negatiivset mõju leevendavate tegurite määramine
 19. Loa andmine riigihanke "Salmistu sadama rekonstrueerimise I etapp"  lepingu sõlmimiseks. I lugemine
 20. Loa andmine riigihanke "Kuusalu koolihoone osalise lammutamise, ümberehituse ja laiendamisega seotud projekteerimis- ja ehitustööd"  lepingu sõlmimiseks. I lugemine
 21. Loa andmine laenu võtmiseks Kuusalu Keskkooli algklasside maja ja Salmistu sadama ehituse finantseerimiseks, riigihanke korraldamiseks ja laenulepingu sõlmimiseks. I lugemine
 22. Salmistu külas asuva Pedassaare tee kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
 23. Salmistu külas asuva Tipu tee kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
 24. Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 64 „Soorinna külas asuva Loo-Andineeme tee L1 kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega" muutmine
 25. Vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Pärispea Rahvamaja
 26. Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2019 määruse nr 23 „Üldhariduskooli õpilase huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimise kord" muutmine
 27. Kiiu aleviku Tagavälja IV kinnistu detailplaneeringu mittealgatamine
 28. Kuusalu Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme(te) valimine
 29. Kuusalu Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine
 30. Kuusalu vallavolikogu määruse "Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas" kontrolli ja hindamise revisjoniakt. II lugemine
 31. Info

 

Värner Lootsmann
volikogu esimees