Ametnikud

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev: 10 – 12
Kolmapäev: 15 – 18
 

PUHKUSED 2017

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Urmas Kirtsi Vallavanem Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k urmas.kirtsi@kuusalu.ee 606 6370
503 3869
Aare Ets Sotsiaalvaldkonna abivallavanem Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k aare.ets@kuusalu.ee 606 6382
508 8959
Madis Praks Majandusspetsialist arenguvaldkonna abivallavanema ülesannetes Kuusalu tee 33, tervisekeskuse keldrikorrus madis.praks@kuusalu.ee 606 6376
5330 7301
Tõnu Ammussaar Arendus- ja vallavara spetsialist Kuusalu tee 35a tonu.ammussaar@kuusalu.ee
606 6377
5302 5456

 

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Kantselei        
Maire Link Vallasekretärjuhib vallakantseleid, korraldab vallavalitsuse tööd, vallavolikogu ja-valitsuse õigusaktide avaldamist ning töö avalikustamist. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k maire.link@kuusalu.ee 606 6374
513 2147
Leelo Konton Vallavalitsuse sekretärkorraldab vallavalisuse asjaajamist. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse I k leelo.konton@kuusalu.ee 606 6372
Zoja Kostritski Registripidajaregistreerib sünde ja surmasid ning teostab rahvastikuregistri toiminguid. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse I k zoja.kostritski@kuusalu.ee 606 6375
Raja Kadajas Volikogu sekretär, arhivaar, korraldab volikogu ja tema komisjonide asjaajamist ning vallavalitsuse arhiivitööd. Kuusalu tee 35a raja.kadajas@kuusalu.ee 600 0856
Esta Nurmsalu Loksa teeninduspunkti referent, võtab Loksa teeninduspunktis vastu avaldusi, registreerib sünde ja surmasid ning teostab rahvastikuregistri toiminguid. Teeninduspunkt Loksal,Papli 2 esta.nurmsalu@kuusalu.ee 603 1011
Peep Abel IT arendusjuht, korraldab infotehnoloogilisi ja tarkvara-arendusi ning tagab arvutisüsteemide töö. Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k peep.abel@kuusalu.ee 606 6394
521 1793
Ilmar Pekri Järelevalveametnik, menetleb vallavalitsuse pädevusse kuuluvaid väärtegusid, teeb ettekirjutusi ja nendega seonduvaid haldustoiminguid. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k ilmar.pekri@kuusalu.ee 521 0043

 

Ehitusspetsialisti täiendav vastuvõtuaeg kolmapäeval 13 – 15 ja väljaspool vastuvõtuaega eelneval kokkuleppel tel 606 6384


Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon

Ehitus- ja keskkonnateenistus 
tegeleb ehitus- planeerimis- ja keskkonnaküsimustega. 

       
Kadi Raudla Vallaarhitektkoordineerib ehituse ja  planeerimisega seotud tegevusi. Menetleb detail- ja üldplaneeringuid. Kuusalu tee 35a kadi.raudla@kuusalu.ee

606 6379
5348 4442

Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. Menetleb projekteerimistingimusi ning ehitus- ja kasutuslubasid. Kuusalu tee 35a ljubov.beglova@kuusalu.ee 606 6384
5306 3023
Lana Toomvap Ehitusvaldkonna referent, tegeleb valla ehitus- ja planeeringutealase teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. Kuusalu tee 35a lana.toomvap@kuusalu.ee 606 6379

 

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Janne Heredia Gonzalez Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. Kuusalu tee 35a janne.heredia@kuusalu.ee 606 6391
512 9205

 


Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Maakorraldusteenistus        
Peeter Raudsepp Peamaakorraldajakoordineerib teenistuse tööd ja maaga seotud tegevusi. Menetleb maakorraldusküsimusi vallas. Kuusalu tee 35a peeter.raudsepp@kuusalu.ee 606 6387
56261111
Enno Tammemäe Vanemmaakorraldajategeleb endise Loksa valla osas maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimisega ja kinnistute maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne) ning maaüksuste ja ehitiste aadressandmete menetlusega. On ehitisregistri pidaja (ehitusload, kasutusload, teatised jne). Kuusalu tee 35a enno.tammemae@kuusalu.ee 606 6388
Sirje Muru Vanemmaakorraldajategeleb maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimise korraldamise ja maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne, põhiliselt endise Kuusalu valla osas) ning maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega. Kuusalu tee 35a sirje.muru@kuusalu.ee 606 6386
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja, tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. Kuusalu tee 35a kairi.rohtmets@kuusalu.ee 606 6385
5813 1209

 

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Rahandusteenistus        
Ly Korotejev-Piir Pearaamatupidajarahandusteenistuse töö juhtimine, ostuarvete haldamine e-arvekeskuse süsteemis, pearaamatu-, eelarve- ja saldoandmiku kontroll. Majandusaastaaruande koostamine ning projektide ja toetuste arvestus. Inventuuride korraldamine ning valla rahanduse ja varalise sisuga õigusaktide eelnõude koostamine. Laenude- ja muude kohustuste üle arvestuse pidamine. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k ly.korotejev-piir@kuusalu.ee 600 0854
Külli Schmidt Finantsistvalla eelarve koostamine, koolide ja lasteaedade tasude ning toetuste arvestamine ja arvete väljastamine, pangaülekanded, MTÜ-de ja külaliikumise rahaliste vahendite arvestus. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k kylli.schmidt@kuusalu.ee 600 0855
Katri Martinson Vanemraamatupidaja, palga- ja põhivarade arvestus, aruannete esitamine statistika- ja maksuametile, töötajate registri jälgimine ja töövõimetuslehtede arvestus. Õppelaenude, täiendavate puhkusepäevade, hüvitiste ja toetuste arvestus. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k katri.martinson@kuusalu.ee 600 0852
Marje Kuuskmann Raamatupidaja-kassapidajakassa ja bilansiväliste varade arvestus, arvete ning avansi- ja lähetusaruannete koostamine, arvestuse pidamine koolide ja lasteaedade toidukulude, laojäägi ja deebetkaardide üle. Elamu- ja sotsiaalkorterite ning kommunaalkulude arvestus. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k marje.kuuskmann@kuusalu.ee 600 0851

 

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Majandusteenistus        
Madis Praks Majandusspetsialist

Tegeleb hulkuvate loomadega

Kuusalu tee 33, tervisekeskuse keldrikorrus madis.praks@kuusalu.ee 606 6376
5330 7301
Virve Haabsaar Heakorraspetsialist Kuusalu tee 33, tervisekeskuse keldrikorrus   600 0857

 

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Hoolekandeteenistus        
Ene Rebane Sotsiaalvaldkonna referentnõustab sotsiaaltoetuste taotlemisel, määrab toimetulekutoetusi ja vajaduspõhiseid peretoetusi. Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k ene.rebane@kuusalu.ee 606 6378
Aigi Reinomägi Hoolekandespetsialistkorraldab sotsiaalhoolekande- ja eestkostealast tegevust. Koordineerib koduhooldustöötajate ja erihoolekande tegevusjuhendajate tööd. Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k aigi.reinomagi@kuusalu.ee 606 6381

 

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Haridusteenistus, tegeleb haridus- ja lastekaitseküsimustega        
Anu Kirsman Haridus- ja lastekaitsespetsialist, korraldab haridus- ja lastekaitsealast tegevust Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k anu.kirsman@kuusalu.ee 606 6383
5757 0906
Kristiina-Raivi Vilepaju Perede tugiisik Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee 5305 2804
Helle Soots Lastekaitsespetsialist Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k helle.soots@kuusalu.ee 606 6380