Ametnikud

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev: 10 – 12
Kolmapäev: 15 – 18
 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Urmas Kirtsi Vallavanem Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k kõrgharidus urmas.kirtsi@kuusalu.ee 6066370
5033869
Anu Kirsman

Sotsiaalvaldkonna abivallavanem

Koordineerib ja teeb koostööd hariduse, kultuuri, spordi, vabaaja sisustamise, sotsiaalhoolekande, tervishoiu, külaliikumise ja kolmanda sektori valdkondades.

Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k kõrgharidus anu.kirsman@kuusalu.ee 6066383
57570906
Tõnu Ammussaar

Arenguvaldkonna abivallavanem

Lahendab arendus- ja projektitaotluste valdkonna küsimusi, korraldab valla arengukava ning valdkondlike arengukavade koostamist, muutmist ja avalikustamist. Koordineerib  valla osalusega siseriiklikke ja rahvusvahelisi koostööprojekte, lahendab avaliku kasutusega teedega seotud küsimusi.

Kuusalu tee 35a kõrgharidus tonu.ammussaar@kuusalu.ee
6066377
53025456
Madis Praks

Majandusspetsialist arenguvaldkonna

Koostab ning viib ellu majandusalaseid arenguprogramme ja projekte, korraldab teede ehituse ja ekspluatatsiooniga seotud tegevusi  sh. hooldustööd talvel ja suvel. Planeerib ning viib ellu tänavavalgustuspunktide ja liinide ehitust ja remonti, korraldab valla heakorraalaseid töid, tegeleb hulkuvate loomadega.

Kuusalu tee 33, tervisekeskuse keldrikorrus keskharidus madis.praks@kuusalu.ee 6066376
53307301

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Kantselei          
Maire Link Vallasekretärjuhib vallakantseleid, korraldab vallavalitsuse tööd, vallavolikogu ja-valitsuse õigusaktide avaldamist ning töö avalikustamist. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k kõrgharidus maire.link@kuusalu.ee 6066374
5132147
Leelo Konton Vallavalitsuse sekretärkorraldab vallavalisuse asjaajamist. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse I k keskeriharidus leelo.konton@kuusalu.ee 6066372
Zoja Kostritski Registripidajaregistreerib sünde ja surmasid ning teostab rahvastikuregistri toiminguid. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse I k keskeriharidus zoja.kostritski@kuusalu.ee 6066375
Raja Kadajas Volikogu sekretär, arhivaar, korraldab volikogu ja tema komisjonide asjaajamist ning vallavalitsuse arhiivitööd. Kuusalu tee 35a rakenduslik kõrgharidus raja.kadajas@kuusalu.ee 6000856
Esta Nurmsalu Loksa teeninduspunkti referent, võtab Loksa teeninduspunktis vastu avaldusi, registreerib sünde ja surmasid ning teostab rahvastikuregistri toiminguid. Teeninduspunkt Loksal,Papli 2 kõrgharidus esta.nurmsalu@kuusalu.ee 6031011
Peep Abel IT arendusjuht, korraldab infotehnoloogilisi ja tarkvara-arendusi ning tagab arvutisüsteemide töö. Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k kõrgharidus peep.abel@kuusalu.ee 6066394
5211793
Ilmar Pekri Järelevalveametnik, menetleb vallavalitsuse pädevusse kuuluvaid väärtegusid, teeb ettekirjutusi ja nendega seonduvaid haldustoiminguid. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k kõrgharidus ilmar.pekri@kuusalu.ee 5210043

 

Ehitusspetsialisti täiendav vastuvõtuaeg kolmapäeval 13 – 15 ja väljaspool vastuvõtuaega eelneval kokkuleppel tel 606 6384


Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon

Ehitus- ja keskkonnateenistus

         
Kadi Raudla Vallaarhitektkoordineerib ehituse ja  planeerimisega seotud tegevusi. Menetleb detail- ja üldplaneeringuid. Kuusalu tee 35a kõrgharidus kadi.raudla@kuusalu.ee

6066379
53484442

Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. Menetleb projekteerimistingimusi ning ehitus- ja kasutuslubasid. Kuusalu tee 35a kõrgharidus ljubov.beglova@kuusalu.ee 6066384
53063023
Lana Toomvap Ehitusvaldkonna referent, tegeleb valla ehitus- ja planeeringutealase teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. Kuusalu tee 35a rakenduslik kõrgharidus lana.toomvap@kuusalu.ee 6066379

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Keskkond          
Mailis Virve Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. Kuusalu tee 35a   mailis.virve@kuusalu.ee 6066391
58136255

 


Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Maakorraldusteenistus          
Peeter Raudsepp Peamaakorraldajakoordineerib teenistuse tööd ja maaga seotud tegevusi. Menetleb maakorraldusküsimusi vallas. Kuusalu tee 35a kõrgharidus peeter.raudsepp@kuusalu.ee 6066387
56261111
Enno Tammemäe Vanemmaakorraldajategeleb endise Loksa valla osas maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimisega ja kinnistute maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne) ning maaüksuste ja ehitiste aadressandmete menetlusega. On ehitisregistri pidaja (ehitusload, kasutusload, teatised jne). Kuusalu tee 35a kõrgharidus enno.tammemae@kuusalu.ee 6066388
Sirje Muru Vanemmaakorraldajategeleb maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimise korraldamise ja maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne, põhiliselt endise Kuusalu valla osas) ning maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega. Kuusalu tee 35a kutsekeskharidus sirje.muru@kuusalu.ee 6066386
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja, tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. Kuusalu tee 35a rakenduslik kõrgharidus kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Rahandusteenistus          
Ly Korotejev-Piir Pearaamatupidajarahandusteenistuse töö juhtimine, ostuarvete haldamine e-arvekeskuse süsteemis, pearaamatu-, eelarve- ja saldoandmiku kontroll. Majandusaastaaruande koostamine ning projektide ja toetuste arvestus. Inventuuride korraldamine ning valla rahanduse ja varalise sisuga õigusaktide eelnõude koostamine. Laenude- ja muude kohustuste üle arvestuse pidamine. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k kõrgharidus ly.korotejev-piir@kuusalu.ee 6000854
Külli Schmidt Finantsistvalla eelarve koostamine, koolide ja lasteaedade tasude ning toetuste arvestamine ja arvete väljastamine, pangaülekanded, MTÜ-de ja külaliikumise rahaliste vahendite arvestus. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k keskeriharidus kylli.schmidt@kuusalu.ee 6000855
Katri Martinson Vanemraamatupidaja, palga- ja põhivarade arvestus, aruannete esitamine statistika- ja maksuametile, töötajate registri jälgimine ja töövõimetuslehtede arvestus. Õppelaenude, täiendavate puhkusepäevade, hüvitiste ja toetuste arvestus. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k kõrgharidus katri.martinson@kuusalu.ee 6000852
Marje Kuuskmann Raamatupidaja-kassapidajakassa ja bilansiväliste varade arvestus, arvete ning avansi- ja lähetusaruannete koostamine, arvestuse pidamine koolide ja lasteaedade toidukulude, laojäägi ja deebetkaardide üle. Elamu- ja sotsiaalkorterite ning kommunaalkulude arvestus. Kuusalu tee 35b, noortekeskuse II k keskeriharidus marje.kuuskmann@kuusalu.ee 6000851

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Majandusteenistus          
Madis Praks Majandusspetsialist

Koostab ning viib ellu majandusalaseid arenguprogramme ja projekte, korraldab teede ehituse ja ekspluatatsiooniga seotud tegevusi  sh. hooldustööd talvel ja suvel. Planeerib ning viib ellu tänavavalgustuspunktide ja liinide ehitust ja remonti, korraldab valla heakorraalaseid töid, tegeleb hulkuvate loomadega.

Kuusalu tee 33, tervisekeskuse keldrikorrus keskharidus madis.praks@kuusalu.ee 6066376
53307301
Virve Haabsaar Heakorraspetsialist Kuusalu tee 33, tervisekeskuse keldrikorrus kutseharidus   6000857

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Hoolekandeteenistus          
Ene Rebane Sotsiaalvaldkonna referentnõustab sotsiaaltoetuste taotlemisel, määrab toimetulekutoetusi ja vajaduspõhiseid peretoetusi. Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k keskeri ene.rebane@kuusalu.ee 6066378
Aigi Reinomägi Hoolekandespetsialistkorraldab sotsiaalhoolekande- ja eestkostealast tegevust. Koordineerib koduhooldustöötajate ja erihoolekande tegevusjuhendajate tööd. Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k keskharidus aigi.reinomagi@kuusalu.ee

6066381

51914206

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Haridusteenistus           
Anu Kirsman Haridus- ja lastekaitsespetsialist, korraldab haridus- ja lastekaitsealast tegevust Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k kõrgharidus anu.kirsman@kuusalu.ee 6066383
57570906
Kristiina-Raivi Vilepaju

Perede tugiisik

Jälgib lapse heaolu peres, juhendab pereliikmeid laste kasvatamisel, nõustab peresid vajalike sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel, abistab asjaajamisel ametiasutustes, osutab peredele sotsiaaltransporditeenust, toetab pere toimetulekut ümbritsevas kogukonnas, vormistab tugiisiku tööd puudutavaid dokumente, kogub, analüüsib ja vahendab informatsiooni, osaleb tugiperedega seotud ümarlaudadel.

Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k keskeriharidus kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee 53052804
Helle Soots

Lastekaitsespetsialist

Teeb lastekaitsealast koostööd piirkonna koolidega ja lasteaedadega, nõustab ja abistab sotsiaalprobleemidega lapsi ja peresid, aitab lahendada lastega perede kriisiolukordi, korraldab vanemliku hoolitsuseta laste eestkostet ja hooldust. Aitab korraldada asendus- ja noortekodudest ellu astuvate noorte elu, nõustab ja abistab isikuid lastele elatisabi väljanõudmise dokumentide vormistamisel, nõustab puuetega laste vanemaid ning pakub lapsele ja perele toetavaid teenuseid.

Kuusalu tee 33, tervisekeskuse II k kõrgharidus helle.soots@kuusalu.ee 6066380