Ametnikud

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev: 10 – 12
Kolmapäev: 15 – 18
 

Puhkused 2018

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Monika Salu Vallavanem I korrus kõrgharidus monika.salu@kuusalu.ee 6066373
Anu Kirsman

Sotsiaalvaldkonna abivallavanem

Koordineerib ja teeb koostööd hariduse, kultuuri, spordi, vabaaja sisustamise, sotsiaalhoolekande, tervishoiu, külaliikumise ja kolmanda sektori valdkondades.

I korrus kõrgharidus anu.kirsman@kuusalu.ee 6066383
57570906
Tõnu Ammussaar

Arenguvaldkonna abivallavanem

Lahendab arendus- ja projektitaotluste valdkonna küsimusi, korraldab valla arengukava ning valdkondlike arengukavade koostamist, muutmist ja avalikustamist. Koordineerib  valla osalusega siseriiklikke ja rahvusvahelisi koostööprojekte, lahendab avaliku kasutusega teedega seotud küsimusi.

II korrus kõrgharidus tonu.ammussaar@kuusalu.ee
6066377
53025456
Ere Uibo Kommunikatsioonispetsialist I korrus kõrgharidus ere.uibo@kuusalu.ee

6008511
5268387

Esta Nurmsalu Andmekaitse spetsialist (0,3 kohta)   kõrgharidus esta.nurmsalu@kuusalu.ee 6031011

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Kantselei          
  Vallasekretärjuhib vallakantseleid, korraldab vallavalitsuse tööd, vallavolikogu ja-valitsuse õigusaktide avaldamist ning töö avalikustamist.       6066374
Leelo Konton Vallavalitsuse sekretär vallasekretäri ülesanneteskorraldab vallavalisuse asjaajamist. I korrus keskeriharidus leelo.konton@kuusalu.ee 6066372
Zoja Kostritski Registripidajaregistreerib sünde ja surmasid ning teostab rahvastikuregistri toiminguid. I korrus keskeriharidus zoja.kostritski@kuusalu.ee 6066375
Raja Kadajas Volikogu sekretär-arhivaar, korraldab volikogu ja tema komisjonide asjaajamist ning vallavalitsuse arhiivitööd. I korrus rakenduslik kõrgharidus raja.kadajas@kuusalu.ee 6000856
Esta Nurmsalu Loksa teeninduspunkti referent, võtab Loksa teeninduspunktis vastu avaldusi, registreerib sünde ja surmasid ning teostab rahvastikuregistri toiminguid. Teeninduspunkt Loksal,Papli 2 kõrgharidus esta.nurmsalu@kuusalu.ee 6031011
Peep Abel IT arendusjuht, korraldab infotehnoloogilisi ja tarkvara-arendusi ning tagab arvutisüsteemide töö. II korrus kõrgharidus peep.abel@kuusalu.ee 6066394
5211793
  Jurist-järelevalveametnik, menetleb vallavalitsuse pädevusse kuuluvaid väärtegusid, teeb ettekirjutusi ja nendega seonduvaid haldustoiminguid.        

 

Ehitusspetsialisti täiendav vastuvõtuaeg kolmapäeval 13 – 15 ja väljaspool vastuvõtuaega eelneval kokkuleppel tel 606 6384


Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon

Ehitus- ja keskkonnateenistus

         
Kadi Raudla Vallaarhitektkoordineerib ehituse ja  planeerimisega seotud tegevusi. Menetleb detail- ja üldplaneeringuid. II korrus kõrgharidus kadi.raudla@kuusalu.ee

6066379
53484442

Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes.
Menetleb reklaami paigaldamise taotlusi, hoonete projekteerimistingimusi, ehitusteatisi ja ehituslubasi.
II korrus kõrgharidus ljubov.beglova@kuusalu.ee 6066384
53063023
Enno Tammemäe Ehituskontrollispetsialist, menetleb hoonete kasutusteatisi ja kasutuslubasi, rajatiste projekteerimistingimusi, ehitusteatisi, ehitus- ja kasutuslubasid, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalvet, annab konsultatsioone kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. II korrus kõrgharidus enno.tammemae@kuusalu.ee 6066388
Rihti Väinsar Ehitusregistripidaja, ehitisregistri haldamine, teatiste sisestamine, andmete kaasajastamine vastavalt kehtivatele normdokumentidele, ehitisregistrist väljavõtete tegemine ja väljastamine ning kirjavahetus II korrus keskharidus rihti.vainsar@kuusalu.ee 6000858
Maris Torga Ehitusvaldkonna referent, tegeleb valla ehitus- ja planeeringutealase teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. II korrus kõrgharidus maris.torga@kuusalu.ee 6066379

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Keskkond          
Elina Einaru Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. II korrus kõrgharidus elina.einaru@kuusalu.ee 6066391

 


Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Maakorraldusteenistus          
Peeter Raudsepp Peamaakorraldajakoordineerib teenistuse tööd ja maaga seotud tegevusi. Menetleb maakorraldusküsimusi vallas. II korrus kõrgharidus peeter.raudsepp@kuusalu.ee 6066387
56261111
Sirje Muru Vanemmaakorraldajategeleb maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimise korraldamise ja maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne, põhiliselt endise Kuusalu valla osas) ning maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega. II korrus kutsekeskharidus sirje.muru@kuusalu.ee 6066386
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja, tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. II korrus rakenduslik kõrgharidus kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Rahandusteenistus          
Ly Korotejev-Piir Pearaamatupidajarahandusteenistuse töö juhtimine, ostuarvete haldamine e-arvekeskuse süsteemis, pearaamatu-, eelarve- ja saldoandmiku kontroll. Majandusaastaaruande koostamine ning projektide ja toetuste arvestus. Inventuuride korraldamine ning valla rahanduse ja varalise sisuga õigusaktide eelnõude koostamine. Laenude- ja muude kohustuste üle arvestuse pidamine. II korrus kõrgharidus ly.korotejev-piir@kuusalu.ee 6000854
Külli Schmidt Finantsistvalla eelarve koostamine, koolide ja lasteaedade tasude ning toetuste arvestamine ja arvete väljastamine, pangaülekanded, MTÜ-de ja külaliikumise rahaliste vahendite arvestus. II korrus keskeriharidus kylli.schmidt@kuusalu.ee 6000855
Katri Martinson Vanemraamatupidaja, palga- ja põhivarade arvestus, aruannete esitamine statistika- ja maksuametile, töötajate registri jälgimine ja töövõimetuslehtede arvestus. Õppelaenude, täiendavate puhkusepäevade, hüvitiste ja toetuste arvestus. II korrus kõrgharidus katri.martinson@kuusalu.ee 6000852
Marje Kuuskmann Raamatupidaja-kassapidajakassa ja bilansiväliste varade arvestus, arvete ning avansi- ja lähetusaruannete koostamine, arvestuse pidamine koolide ja lasteaedade toidukulude, laojäägi ja deebetkaardide üle. Elamu- ja sotsiaalkorterite ning kommunaalkulude arvestus. II korrus keskeriharidus marje.kuuskmann@kuusalu.ee 6000851

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Majandusteenistus          
Madis Praks Majandusspetsialist

Koostab ning viib ellu majandusalaseid arenguprogramme ja projekte, korraldab teede ehituse ja ekspluatatsiooniga seotud tegevusi  sh. hooldustööd talvel ja suvel. Planeerib ning viib ellu tänavavalgustuspunktide ja liinide ehitust ja remonti, korraldab valla heakorraalaseid töid, tegeleb hulkuvate loomadega.

I korrus keskharidus madis.praks@kuusalu.ee 6066376
53307301
Virve Haabsaar Heakorraspetsialist I korrus kutseharidus   6000857

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Hoolekandeteenistus          
Ene Rebane Sotsiaalvaldkonna referentnõustab sotsiaaltoetuste taotlemisel, määrab toimetulekutoetusi ja vajaduspõhiseid peretoetusi. I korrus keskeri ene.rebane@kuusalu.ee 6066378
Aigi Reinomägi Hoolekandespetsialistkorraldab sotsiaalhoolekande- ja eestkostealast tegevust. Koordineerib koduhooldustöötajate ja erihoolekande tegevusjuhendajate tööd. I korrus keskharidus aigi.reinomagi@kuusalu.ee

6066381

51914206

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Haridusteenistus           
  Haridus- ja lastekaitsespetsialist, korraldab haridus- ja lastekaitsealast tegevust I korrus kõrgharidus   6066383
Kristiina-Raivi Vilepaju

Perede tugiisik

Jälgib lapse heaolu peres, juhendab pereliikmeid laste kasvatamisel, nõustab peresid vajalike sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel, abistab asjaajamisel ametiasutustes, osutab peredele sotsiaaltransporditeenust, toetab pere toimetulekut ümbritsevas kogukonnas, vormistab tugiisiku tööd puudutavaid dokumente, kogub, analüüsib ja vahendab informatsiooni, osaleb tugiperedega seotud ümarlaudadel.

I korrus keskeriharidus kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee 53052804
Helle Soots

Lastekaitsespetsialist

Teeb lastekaitsealast koostööd piirkonna koolidega ja lasteaedadega, nõustab ja abistab sotsiaalprobleemidega lapsi ja peresid, aitab lahendada lastega perede kriisiolukordi, korraldab vanemliku hoolitsuseta laste eestkostet ja hooldust. Aitab korraldada asendus- ja noortekodudest ellu astuvate noorte elu, nõustab ja abistab isikuid lastele elatisabi väljanõudmise dokumentide vormistamisel, nõustab puuetega laste vanemaid ning pakub lapsele ja perele toetavaid teenuseid.

I korrus kõrgharidus helle.soots@kuusalu.ee 6066380