Vastuvõtuajad

Esmaspäeval kell 8.30-12 ja kolmapäeval kell 13-18

Puhkused 2019 (Exceli-tabel seisuga 29.03.2019)

VALLAVALITSUS
Nimi Amet Töötamise asukoht      Haridus E-post Telefon
Urmas Kirtsi   Vallavanem   I korrus kõrgharidus   urmas.kirtsi@kuusalu.ee     503 3869

 

TUGITEENUSED
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Liisa Ojangu Vallasekretärjuhib vallakantseleid, korraldab vallavalitsuse tööd, vallavolikogu ja-valitsuse õigusaktide avaldamist ning töö avalikustamist. II korrus kõrgharidus liisa.ojangu@kuusalu.ee 6066374
Leelo Konton Kantseleispetsialist, korraldab vallavalitsuse asjaajamist I korrus keskeriharidus leelo.konton@kuusalu.ee 6066372
Veronika Laende Kantseleispetsialist, korraldab volikogu ja selle komisjonide asjaajamist ning vallavalitsuse arhiivitööd. I korrus rakenduslik kõrgharidus veronika.laende@kuusalu.ee 6000856
Esta Nurmsalu Kantseleispetsialist I korrus kõrgharidus esta.nurmsalu@kuusalu.ee
6066375
Peep Abel IT-arendusjuht, korraldab infotehnoloogilisi ja tarkvara-arendusi ning tagab arvutisüsteemide töö II korrus kõrgharidus peep.abel@kuusalu.ee 6066394
5211793
Ain Kivistik IKT-spetsialist II korrus kõrgharidus ain.kivistik@kuusalu.ee 6150506

 

 

JÄRELEVALVE- ja KOMMUNIKATSIOONITEENISTUS
Nimi Amet Töötamise asukoht  Haridus E-post Telefon
Ere Uibo Kommunikatsioonispetsialist,
tegeleb vallavalitsuse-sisese infovahetusega (sisekommunikatsioon), valla infokanalite haldamise ja välissuhtlusega (väliskommunikatsioon).
 I korrus kõrgharidus  ere.uibo@kuusalu.ee  6008511
5268387
Heli Gescheimer  Vabategevuste koordinaator I korrus kõrgharidus heli.gescheimer@kuusalu.ee  6014328 
Jaan Varter Jurist-järelevalveametnik-sisekontrolör, järelevalveametniku töö, vallavalitsuse töötajate ja asutuste juriidiline nõustamine, juhendab lepingute ja hangete menetlemisel, täidab sisekontrolöri ülesandeid, teostab järelevalvet vallavalitsuse kehtestatud haldusaktide täitmise üle ning menetleb kohtuvälise menetleja pädevusse kuuluvaid väärtegusid.  II korrus kõrgharidus jaan.varter@kuusalu.ee 6014326
Meeli Vaarik Jurist I korrus kõrgharidus meeli.vaarik@kuusalu.ee 6150505

 

 

ARENGU- ja KESKKONNATEENISTUS  
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Peeter Solman Haldur I korrus keskeriharidus peeter.solman@kuusalu.ee 6014327
Kadi Raudla Planeeringute peaspetsialistkoordineerib ehituse ja  planeerimisega seotud tegevusi. Menetleb detail- ja üldplaneeringuid. II korrus kõrgharidus kadi.raudla@kuusalu.ee

6066379
53484442

Maris Torga Planeeringute spetsialist, tegeleb valla ehitus- ja planeeringutealase teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. II korrus kõrgharidus maris.torga@kuusalu.ee 6000857
Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes.
Menetleb reklaami paigaldamise taotlusi, hoonete projekteerimistingimusi, ehitusteatisi ja ehituslubasid.
II korrus kõrgharidus ljubov.beglova@kuusalu.ee 6066384
53063023
Enno Tammemäe Ehitusspetsialist, menetleb hoonete kasutusteatisi ja kasutuslubasi, rajatiste projekteerimistingimusi, ehitusteatisi, ehitus- ja kasutuslubasid, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalvet, annab konsultatsioone kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. II korrus kõrgharidus enno.tammemae@kuusalu.ee 6066388
Rihti Väinsar Ehitus- ja maaspetsialist, ehitisregistri haldamine, teatiste sisestamine, andmete kaasajastamine vastavalt kehtivatele normdokumentidele, ehitisregistrist väljavõtete tegemine ja väljastamine ning kirjavahetus. II korrus keskharidus rihti.vainsar@kuusalu.ee 6000858
Elina Einaru Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. II korrus kõrgharidus elina.einaru@kuusalu.ee 6066391
Madis Praks Teede- ja majandusspetsialist

Koostab ning viib ellu majandusalaseid arenguprogramme ja projekte, korraldab teede ehituse ja ekspluatatsiooniga seotud tegevusi. Planeerib ning viib ellu tänavavalgustuspunktide ja liinide ehitust ja remonti, korraldab valla heakorratöid, tegeleb hulkuvate loomadega.

I korrus keskharidus madis.praks@kuusalu.ee 6066376
53307301
Sirje Muru Maakorraldaja *asendaja uue töötaja leidmiseni II korrus   sirje.muru@kuusalu.ee 6066386
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja, tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. II korrus rakenduslik kõrgharidus kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209

 

HARIDUS- ja SOTSIAALTEENISTUS
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Anu Kirsman Juhtiv haridusspetsialist, Koordineerib ja teeb koostööd haridusvaldkonnas. I korrus kõrgharidus anu.kirsman@kuusalu.ee 6066383
57570906
Alvi Karp

Juhtiv hoolekandespetsialist,
korraldab sotsiaalvaldkonna arengutegevust, tegeleb õigusaktidega ja projektidega. Koordineerib koduhooldustöötajate, tugiisikute ja isiklike abistajate tööd. Korraldab valla kui eestkosteasutuse tööd. 

I korrus kõrgharidus alvi.karp@kuusalu.ee

 606 6382

51968482

Ene Rebane Hoolekande sekretärnõustab sotsiaaltoetuste taotlemisel, määrab toimetulekutoetusi. I korrus keskeriharidus ene.rebane@kuusalu.ee 6066378
Aigi Reinomägi Hoolekandespetsialistteostab valla eestkostel olevate täiskasvanud isikute eestkostet. Tegeleb toetuste määramisega ja nõustamisega. I korrus keskharidus aigi.reinomagi@kuusalu.ee

6066381

51914206

Kristiina-Raivi Vilepaju

hoolekandespetsialist,

tegeleb kodanike nõustamise, erinevate sotsiaalteenuste taotluste menetlemise ning sotsiaalteenuste arendamise ja korraldamisega. 

I korrus keskeriharidus kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee

6150504

53052804

Helle Soots

Lastekaitsespetsialist

teeb lastekaitsealast koostööd piirkonna koolide ja lasteaedadega, nõustab ja abistab sotsiaalprobleemidega lapsi ja peresid, aitab lahendada lastega perede kriisiolukordi.

I korrus kõrgharidus helle.soots@kuusalu.ee

6066380

503 0833

 

RAAMATUPIDAMINE
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Ly Korotejev-Piir Pearaamatupidajarahandusteenistuse töö juhtimine, ostuarvete haldamine e-arvekeskuse süsteemis, pearaamatu-, eelarve- ja saldoandmiku kontroll. Majandusaastaaruande koostamine ning projektide ja toetuste arvestus. Inventuuride korraldamine ning valla rahanduse ja varalise sisuga õigusaktide eelnõude koostamine. Laenude- ja muude kohustuste üle arvestuse pidamine. II korrus kõrgharidus ly.korotejev-piir@kuusalu.ee 6000854
Katri Martinson Vanemraamatupidaja, palga- ja põhivarade arvestus, aruannete esitamine statistika- ja maksuametile, töötajate registri jälgimine ja töövõimetuslehtede arvestus. Õppelaenude, täiendavate puhkusepäevade, hüvitiste ja toetuste arvestus. II korrus kõrgharidus katri.martinson@kuusalu.ee 6000852
Külli Schmidt Raamatupidaja II korrus   kylli.schmidt@kuusalu.ee  
Maarja Metstak Finantsistvalla eelarve koostamine, koolide ja lasteaedade tasude ning toetuste arvestamine ja arvete väljastamine, pangaülekanded, MTÜ-de ja külaliikumise rahaliste vahendite arvestus. II korrus kõrgharidus maarja.metstak@kuusalu.ee 6000855