Elluastumistoetus

Elluastumistoetust määratakse ja makstakse taotluse alusel asendus- või järelhooldusteenusel olnud isikule teenuse lõppemisel.


Toetuse suurus on kuni 320 eurot.

Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse, milles märgib:
  1) toetuse saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
  2) toetuse taotlemise põhjuse;
  3) pangakonto numbri ja konto omaniku nime;
  4) kontaktandmed (telefon, e-post);
  5) muud asjas tähtsust omavad asjaolud.