Kontaktisik:
Kuusalu vallavalitsuse juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman,
tel 6066 383, anu.kirsman@kuusalu.ee

 

 Head Kuusalu valla üldhariduskoolide õpilaste lapsevanemad!
Tuletame meelde, et huvihariduse ja huvitegevuse sõidukulude osalist kompensatsiooni on võimalik küsida 11 kuu eest kalendriaastas: https://www.riigiteataja.ee/akt/418092019004?leiaKehtiv
Lisainfo: Anu Kirsman anu.kirsman@kuusalu.ee 57570906