Täisealise eestkoste seadmine

Eestkoste seadmise eeldused
 
Perekonnaseaduse (PKS) § 203 lg 1 sätestab, et kui täisealine ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida, määrab kohus tema enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel või omal algatusel talle eestkostja
 
Perekonnaseaduse § 203 lg 2 sätestab, et eestkostja võib määrata ainult nende ülesannete täitmiseks, milleks eestkoste on vajalik. Eestkoste ei ole vajalik, kui täisealise huve saab kaitsta volituse andmise ning perekonnaliikmete või muude abiliste kaudu.
 
Eestkoste seatakse piiratud teovõimega isiku vara, õiguste ja huvide kaitseks. Eestkostja on piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja.
 
Eestkostja
 
Füüsilise ja juriidilise isiku võib eestkostjaks määrata vaid tema nõusolekul nii alaealiste kui täisealiste isikute puhul ning sobiva eestkostja selgitab kohus välja koostöös kohaliku omavalitsusega (PKS § 173 lg 1, § 174 lg 4 ja § 204 lg 4).
 
Kui eestkostjaks ei ole võimalik määrata sobivat füüsilist või juriidilist isikut, määratakse eestkostjaks valla- või linnavalitsus, millega täisealine on kõige tugevamalt seotud. Täisealine on kõige tugevamalt seotud muu hulgas selle valla- või linnavalitsusega, kust ta pärit on, kus ta on suurema osa ajast elanud, millega ta on säilitanud olulised sidemed, kus asuvad tema lähedased või vara või kus on tema rahvastikuregistrijärgne elukoht.
 
Eestkoste seadmise algatamine
 
Avalduse täisealisele isikule eestkostja määramiseks saavad Perekonnaseaduse § 203 lg 1 kohaselt teha järgmised isikud: isik ise; tema vanem; tema abikaasa; tema täisealine laps või valla-või linnavalitsus. Kohus saab eestkoste seadmise menetluse ka ise algatada, sh näiteks juhul, kui avalduse esitab selleks õigustamata isik.
 
Eestkoste seadmise algatamiseks tuleb esitada eelnevalt nimetatud õigustatud isikul vastavasisuline avaldus kohtule. Juhul kui eestkostet vajaval isikul puuduvad kohtule avalduse esitamise õigusega isikud (vanem, abikaasa, täisealine laps), pöördub avaldusega kohtusse kohalik omavalitsus ehk Kuusalu Vallavalitsus.
 
Täisealisele isikule eestkostja määramise avalduses märgitakse:
asjaolud, miks on isikule eestkoste seadmine vajalik;
asjaolud, mis kinnitavad, et isik ei saa vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu aru oma tegude tähendusest ega suuda neid juhtida;
soovitava eestkostja isik ja tema kirjalik nõusolek.
 
Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumist tõendav dokument, eestkostet vajava isiku isikut tõendava dokumendi koopia, tulevase eestkostja isikut tõendava dokumendi koopia. Avaldusele võib lisada muid asjasse puutuvaid dokumente.
 
Täisealisele isikule eestkostja määramisel kaasatakse protsessi isiku elukohajärgne kohalik omavalitsus. Kuusalu valla elanike puhul on selleks Kuusalu vallavalitsus.
 
Riigilõivu tasumine ja avalduse esitamine
 
Teiste isikute poolt alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise avalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 10 eurot (Riigilõivuseadus § 59 lg 1 p 7).
 
Riigilõiv 10 eurot tuleb üle kanda Rahandusministeeriumile (riigilõivu info). Selgitusse märkida eestkoste seadmine ja isiku nimi, kellele eestkoste seadmist soovitakse.
 
Avaldus koos lisadega ja riigilõivu maksekorraldsuega tuleb esitada Harju Maakohtule postiga Lubja 4, Tallinn, 10115 või saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga hmktallinn.menetlus@kohus.ee.
 
Eestkostjate aitamiseks on justiitsministeeriumi ja Pärnu maakohtu koostööna tehtud veebilehe „Eestkostja teejuht". Veebilehele koondatud oluline teave aitab eestkostjatel oma õigustest ja kohustustest selgemini aru saada. Hästi informeeritud eestkostja suudab enda ülesandeid oskuslikumalt täita ning kaitsta paremini eestkostetava õigusi.
 
Eestkostega seotud küsimustes ja abi saamiseks pöörduge Kuusalu Vallavalitsuse hoolekandespetislisti poole.
Õnne Arba

 

Valla kui eestkosteasutuse töö korraldamine, erihoolekande teenused. Inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes.

115 onne.arba@kuusalu.ee 5308308