Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.
Isikliku abistaja teenuse saamiseks tuleb esitada Kuusalu Vallavalitsusele taotlus, milles on märgitud
1) taotleja nimi, kontaktandmed, elukoht
2) sotsiaalne seisund
3) põhjus, miks teenust taotletakse
4) andmed määratud puudeastme kohta
Vallavalitsus teeb 10 tööpäeva jooksul otsuse.