Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vallas alaliselt elavatele inimestele, kes oma tervislikust seisundist tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot.

Teenuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus. Vallavalitsus tellib kliendile transpordi.
Sotsiaaltransporditeenust osutab OÜ Koplimetsa, kliendi omaosalus on 0,25 €/km. Alla 10 km sõidu eest omasalus teenuse saajale 10 eurot. Omaosaluse arve tasub klient kohe autojuhile. 

Sõit tuleb tellida läbi vallavalitsuse (juhtiv hoolekandespetsialist Alvi Karp, tel 606 6382; 5196 8482 või e-post alvi.karp@kuusalu.eevähemalt 3 tööpäeva ette. Kui juhtub, et olete teenuse tellinud ja selgub, et te mingil põhjusel seda siiski ei vaja, palun teavitage esimesel võimalusel vallavalitsust eelpool toodud kontaktidel.

Sotsiaaltransporditeenuse taotlus