Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vallas alaliselt elavatele inimestele, kes oma tervislikust seisundist tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot.

Teenuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus. Vallavalitsus tellib kliendile transpordi.
Sotsiaaltransporditeenust osutab OÜ Koplimetsa, kliendi omaosalus on 0,25 €/km. Alla 10 km sõidu eest omasalus teenuse saajale 10 eurot. Omaosaluse arve tasub klient kohe autojuhile. 

Sotsiaaltransporditeenuse taotlus