Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.
Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Abivajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Kuusalu Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele. Taotluse võib saata ka e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee või teatada teenuse vajadusest telefonil 6066381. Abivajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud.

Pärast taotluse esitamist hinnatakse isiku abivajadust ja toimetulekut.

Teenuste saamiseks saab saata kirjaliku avalduse

Ametnik teeb otsuse abi andmise, osalise andmise, kõrvaltingimustega andmise, andmisest keeldumise, andmise muutmise, peatamise või lõpetamise kohta teeb nõuetekohase taotluse esitamisest arvates 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Positiivse ostsuse järel sõlmitakse leping, kus on kirjas, kes ja kui sageli teda külastab ning millist konkreetset abi ta saab.

Täiskasvanute tugiiskuteenuse info:

Hoolekandespetsialist

(Ruum 115)

Aigi Reinomägi

606 6381

5191 4206

aigi.reinomagi@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00

 

Laste tugiisikuteenuse info:

Hoolekandespetsialist

(Ruum 116)

Kristiina-Raivi Vilepaju

615 0504

5305 2804

kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00