Hajaasustuse programm 2019

Kuusalu vallavalitsus kinnitas hajaasustuse programmi 2019. aasta vooru toetused.
Programmi laekus tähtajaks 40 taotlust, millest nõuetele vastas 36. Toetusi jagatakse kokku 40 000 eurot.

Toetust saavad:

Heino Seinoja Rummu küla Seinoja puurkaevu ja veetorustiku rajamiseks 3637,33 eurot;
Risto Onna Saunja küla Puupapi puurkaevu ja veetorustiku rajamiseks 3923,52 eurot;
August Kalamees Valkla küla Mustikmetsa kanalisatsiooniks 1286,4 eurot;
Hegert Heinver Kemba küla Kopli veetorustikuks 1978,68 eurot;
Matis Piispea Kasispea küla Kolmnurga kanalisatsiooniks 1750,71 eurot;
Rein Riiberg Sigula küla Kruusaaugu kanalisatsiooniks 1996,6 eurot;
Helvis Trääder Kaberla küla Altoa salvkaevuks 953,39 eurot;
Naida Toomingas Aru küla Söödi puurkaevu ja veetorustiku rajamiseks 3685 eurot;
Risto Merileet, Jüri Pärn Merileedi ja Pärna maja puurkaevu ja veetorustiku rajamiseks 7202,5 eurot;
Heljo Salumäe Soorinna küla Soorinna puurkaevu ja veetorustiku rajamiseks 2335,62 eurot;
Jaana Kuuspalu Loksa küla Kivimäe puurkaevu ja veetorustiku rajamiseks 6500 eurot;
Laine Jaanits Muuksi küla Ristiku kanalisatsiooniks 2010 eurot;
Heli Jürisson Sigula küla Sääse veefiltriks 770,5 eurot;
Rauni Järvan Viinistu küla Uuetoa kanalisatsiooniks 1318,56 eurot;
Hegert Heinver Kemba küla Kopli kanalisatsiooniks 651,19 eurot.

Taotlustingimused

Alates 11. märtsist 2019 võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 13. mai 2019.

 Hajaasustuse programmi taotlusvormid saab alla laadida SIIT.

Hajaasustusega piirkonna hulka ei kuulu:

1) linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;

2) kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;

3) veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;

4) kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 24 lõike 2 alusel määratud keskkonnaministri käskkirjaga reoveekogumisalaks.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2013–2018 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti kuludest.

 

Toetatavad tegevused:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühma kuuluvad kuni 18-aastased (kaasa arvatud) majapidamises elavad isikud, samuti majapidamises elavad eakad ning puudega inimesed. Eelistatud sihtrühma kuuluvate isikute puhul peab registrijärgne elukoht taotlemise hetkel olema vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates (või sünnist, kui see on hilisem) olnud majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Kohaliku omavalitsuse poolt prioriteetseks loetud valdkonnad: I – veevarustus; II – kanalisatsioon; III – juurdepääsuteed; IV – autonoomsed elektrisüsteemid

Programmi tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.

Taotlusele esitatavad nõuded:

(1) Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

(2) Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.

(3) Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

1) vormikohane projekti eelarve;

2) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;

3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;

4) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või keskkonnaministri 9. juuli 2015.a. määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;

5) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;

6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;

7) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;

8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut;

9) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

 

(4) Lõike 3 punktides 4, 6 ja 8 nimetatud dokumendid võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist.

 

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument.

https://www.riigiteataja.ee/akt/117082018007

 

Taotlemise tingimused ning taotlusvormid on kättesaadavad ka RTK kodulehel:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
 

 Lisainfo: Elina Einaru, keskkonnaspetsialist, elina.einaru@kuusalu.ee, 606 6391.