Taotlustingimused

2020. aastal said toetust:

 

Toetuse saaja

Projekt

Toetus (eur)

1

Kuldar Pärn, Hardi Kompa, Peeter Pakk

Kolgaküla Päästeotsa 1-5; 2-3 puurkaev

15384,54

2

Margit Lõhelaid

Kõnnu küla Loigu puurkaev

3216

3

Margus Soom

Sõitme küla Risuaugu kanalisatsioon

3216

4

Miko Kallaste, Elvi Koppelmann

Vihasoo küla Sarukse ja Kõrgemäe puurkaev

6110,40

5

Kristo Pärn

Uuri küla Saekalda puurkaev

5298

6

Laura Rannala

Suurpea küla Toomarahva kanalisatsioon

2645.16

7

Kaido Uusmaa

Kursi küla Saare veefilter

1041,9

 

 

17. veebruarist 2020 võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 17. aprill 2020.

 

Hajaasustusega piirkonna hulka ei kuulu:

1) linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;

2) kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;

3) veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;

4) kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 24 lõike 2 alusel määratud keskkonnaministri käskkirjaga reoveekogumisalaks.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2014–2019 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti kuludest.

 

Toetatavad tegevused:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühma kuuluvad kuni 18-aastased (kaasa arvatud) majapidamises elavad isikud, samuti majapidamises elavad eakad ning puudega inimesed. Eelistatud sihtrühma kuuluvate isikute puhul peab registrijärgne elukoht taotlemise hetkel olema vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates (või sünnist, kui see on hilisem) olnud majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 

Kohaliku omavalitsuse poolt prioriteetseks loetud valdkonnad: I – veevarustus; II – kanalisatsioon; III – juurdepääsuteed; IV – autonoomsed elektrisüsteemid

 

Programmi tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.

 

Taotlusele esitatavad nõuded:

(1) Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

(2) Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.

(3) Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

1) vormikohane projekti eelarve;

2) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;

3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;

4) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;

5) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;

6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;

7) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;

8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut;

9) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

 

(4) Lõike 3 punktides 4, 6 ja 8 nimetatud dokumendid võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist.

 

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument.

https://www.riigiteataja.ee/akt/117082018007

 

Taotlemise tingimused ning taotlusvormid on kättesaadavad ka RTK kodulehele:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 

Lisainfo: Elina Einaru, keskkonnaspetsialist, elina.einaru@kuusalu.ee, 606 6391.

 

Hajaasustuse programmi taotlusvormid saab alla laadida SIIT.