Hooldajatoetus

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Kord sätestab hooldajatoetuse saamise tingimused, suuruse ning määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas ning selle rakendamise eesmärgiks on puuetega inimestele toimetulekuks vajaliku abi tagamine.

Hooldajatoetuse saamiseks esitavad hooldaja ja hooldatav Kuusalu Vallavalitsusele ühise vormikohase taotluse, millele lisatakse mõlema isikut tõendav dokument ning arstliku ekspertiisi otsus hooldatava puude raskusastme kohta. Hooldajatoetuse taotleja ja hooldatava elukohaks rahvastikuregistri andmetel peab olema Kuusalu vald.

Hooldajatoetuse suuruseks sügava puudega inimese hooldajale on 50 eurot ühe hooldatava kohta kuus. Hooldajatoetuse suuruseks raske puudega inimese hooldajale on 30 eurot ühe hooldatava kohta kuus

Vaata lisaks:

Hooldajatoetuse avaldus (Word DOC, 42 KB)

Loe lisaks