Hoolduspere toetus

Toetust makstakse hooldusperele, kes on kantud hooldusperena sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse ja kellega Kuusalu vald on sõlminud hoolduspere vanema lepingu.
Toetust makstakse vähemalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud määras.

Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse, milles märgib:
  1) taotleja ja lapse ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
  2) toetuse taotlemise põhjuse;
  3) pangakonto numbri ja konto omaniku nime;
  4) kontaktandmed (telefon, e-post);
  5) muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

Täiendav info:

Lastekaitsespetsialist 

(ruum 116)

Helle Soots

606 6380

5906 9983

helle.soots@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00