Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Täiendav riigitoetus suunatakse huvitegevuse ja huvihariduse kättesaadavust parandavatele ja mitmekesisust suurendavatele tegevustele, vähendamaks mitteosalejate osakaalu huvitegevuses osalemisel 2020. aastal. 
Kättesaadavus tähendab olukorda, kus noore tegutsemispiirkonnas on olemas erinevad tegevusvormid ning osalustasu ei ole takistuseks osalemisel. Tegevuses osalemiseks on olemas vahendid, transpordivõimalus ning osaluskeel ja õppevorm sobib noorele. Mitmekesisus olemasolevate erinevate huvialade valik muusika, spordi, tehnika, kunsti ja tantsu lõikes. Täiendavaks võimaluseks saab pidada seda, kui tekib täiesti uus võimalus või mõne senise laiendus toob kaasa uuele (siht)grupile tegevuse kättesaadavuse tagamise.
Taotletavat toetust  ei või kasutada
kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusele võtmiseks; 
hoonete ja rajatiste ehitamiseks; 
kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.
Ootame taotlusi 27. novembriks 2019. a, et seejärel koostada huvihariduse ja -huvitegevuse kava 2020. aastaks, seades prioriteedid kitsaskohtade rahastamisele.
Tegevuskava tuleb igal omavalitsusel esitada 15. jaanuariks Eesti Noorsootöö Keskusele,  mille põhjal rahastatakse kohalikus omavalitsuses tegevuskavas olevaid tegevusi. 
 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse e-vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaardi PIN1 ja PIN2.  

Seejärel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormile lisage eelnevalt nimetatud dokumendid. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Viide: