Indikaatorite analüüs

Kuusalu valla noorsootöö arengukava 2023-2027

Indikaator

Algtase 2022

2023

Sihttase 2027

Kuusalu valla üldhariduskoolides õppivate noorte huvitegevuses ja -hariduses osalemine

74%

 

85%

Avatud noorsootöös osalemine (unikaalsed noored)

323

307

600

Noorte omaalgatuse projektide arv

2

3

6

Noorsootöötajate arv noortekeskuses (täistöökoha ekvivalent)

2,5

2,5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava 2023-2027

Indikaator

Algtase 2021/22

2023/2024

Sihttase 2026/27

Kutse-või üldhariduses õpingute jätkajate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust

97,3%

 

98%

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal

85%

 

92%

Hariduse tugikeskuse spetsialistide ametikohtade täidetus

Vähemalt poole koormuse ulatuses spetsialiste puudu neljal ametikohal

Lisandunud on juhtumikorraldaja ametikoht

Kõik ametikohad on kogu koormuse ulatuses täidetud