VALLASEKRETÄRI TÕESTAMISTOIMINGUD

Notariaadiseaduse § 53 lg 1 p 2 alusel teostab vallasekretär järgmisi tõestamistoiminguid:

1. pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja tõestamine;

- Volikiri on esindatava poolt esindajale antud kirjalik dokument, mis väljendab esindaja volitust.
- Volikirja koostamiseks ja tõestamiseks peab vallasekretäri poole pöörduma volitaja.
- Volitaja peab olema teo- ja otsustusvõimeline ning selgelt suutma väljendada, milliste õiguste teostamiseks ta soovib volikirja koostada. Kui volitajaks on juriidiline isik, kontrollib vallsekretär volitaja esindusõigust.
- Volikirja koostamiseks esitatakse vallasekretärile nii volitaja kui volitatava isikut tõendav dokument (pass, isikutunnistus, juhiluba).
- Vallasekretär loeb volikirja volitajale ette ja annab volitajale läbivaatamiseks. Volitaja kiidab volituse heaks allkirjastades selle vallasekretäri juuresolekul omakäeliselt.
- Volikiri võib olla koostatud tähtajalisena või tähtajatuna. Pensioni väljavõtmiseks antud volikiri kehtib maksimaalselt kolm aastat. Kui volikirjas pole kehtivusaega märgitud, kehtib see ühe aasta jooksul tõestamise päevast arvates.
- Volikiri koostatakse kahes originaaleksemplaris, millest ühte säilitatakse Kuusalu Vallavalitsuses ning teine väljastatakse volitajale.
- Volikirja tõestamise eest tasutakse riigilõivu 1.91 eurot ( riigilõivuseadus § 325) vallavalitsuse rahandusteenistusele
- Riigilõivu ei võeta pensioni saamiseks vajaliku volikirja tõestamise eest (riigilõivuseadus § 45).
- Juhul, kui pensionär viibib ravil, võib pensioni kätte saamiseks koostatud volikirja tõestada ka statsionaarse raviasutuse juht. Sel juhul kehtib see ühekordsena 6 kuu saamata jäänud pensioni väljavõtmiseks (riikliku pensionikindlustuse seadus § 44).

2. pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamine.

- Avaldaja peab olema teo- ja otsustusvõimeline ning selgelt oma tahet väljendama.
- Avaldaja esitab avalduse tõestamiseks linnasekretärile oma isikut tõendava dokumendi (pass, isikutunnistus, juhiluba) ning isiku, kelle arveldusarvele pension või toetus soovitakse kanda, nimi, isikukood, arveldus konto number konkreetses pangas).
- Vallasekretär loeb avalduse avaldajale ette ja annab avaldajale läbivaatamiseks. Avaldaja kiidab avalduse heaks, allkirjastades selle vallasekretäri juuresolekul omakäeliselt.
- Avaldus koostatakse ühes originaaleksemplaris, mida säilitatakse Kuusalu Vallavalitsuses.
- Avaldajale väljastatakse originaalakti alusel koostatud ja vallasekretäri poolt tõestatud ärakiri.

3. dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine;

- Isik esitab dokumendi ärakirja või väljavõtte vallasekretärile koos originaaliga.
- Vallasekretär kontrollib ärakirja või väljavõtte vastavust originaalile ja kinnitab selle.
- Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 0.63 eurot iga lehekülje eest riigilõivuseadus § 324).
- Riigilõiv tasutakse vallavalitsuse rahandusteenistusele.
- Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest (riigilõivuseadus § 45).
- Riigilõivu ei võeta pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest (riigilõivuseadus § 45).