Kohalikud teed

 Kohalike teedega tegeleb majandusspetsialist Madis Praks, tel 5330 7301, madis.praks@kuusalu.ee

Kuusalu Vallavolikogu 4. detsember 2013 otsus nr 67 Kuusalu valla kohalike teede nimekirja määramine Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsuse nr 68 „Valla üldplaneeringu kehtestamine" lisaga 7 „Kuusalu valla kohalike teede ja tänavate nimekiri" ja 16.12.2004 määrusega nr 24 „Kuusalu valla üldplaneeringu muutmine" on määratud Kuusalu valla kohalike teede nimekiri ning Loksa Vallavolikogu 21.02.2002 määrusega nr 6 „Loksa valla kohaliku teeregistri kinnitamine" ja 25.11.2004 määrusega nr 13 „Loksa Vallavolikogu 21.02.2002 määruse nr 6 „Loksa valla kohaliku teeregistri kinnitamine" täiendamine" on määratud Loksa valla kohalike teede nimekiri. Vabariigi Valitsuse 30.06.2005 määrusega nr 152 „Kuusalu valla ja Loksa valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse määruste muutmine" määrati, et Kuusalu valla ja Loksa valla ühinemisel moodustatakse uus kohaliku omavalitsuse üksus Kuusalu vald. Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, teeseaduse § 51 ja haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2, Kuusalu Vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Määrata Kuusalu valla kohalike teede nimekiri vastavalt lisale.

2. Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsuse nr 68 „Valla üldplaneeringu kehtestamine" lisa 7 „Kuusalu valla kohalike teede ja tänavate nimekiri"

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Enn Kirsman
Volikogu esimees