Korraldatud jäätmevedu

Kuusalu vallas on riigihanke korras valitud korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaks AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmise leping kehtib kuni 31.12.2022.

Olmejäätmete käitlemise teenuse hinnad ja mahutite rendihinnad Kuusalu vallas on alates 01.11.2020 järgmised:

Konteineri maht (m3)

Regulaarne tühjendus

(km-ta)

Regulaarne tühjendus

(km-ga)

Ühe konteineri ühe kuu rent

(km-ta)

Ühe konteineri ühe kuu rent

(km-ga)

Jäätmekott kuni 0,05

0,41

0,49

-

-

Jäätmekott kuni 0,10

0,83

1,00

-

-

kuni 0,08

0,66

0,79

1,75

2,10

kuni 0,14

1,16

1,39

1,75

2,10

kuni 0,24

1,98

2,38

1,95

2,34

kuni 0,37

3,06

3,67

2,50

3,00

kuni 0,66

5,45

6,54

5,50

6,60

kuni 0,80

6,61

7,93

5,90

7,08

kuni 1,10

9,09

10,91

7,90

9,48

kuni 2,50

20,65

24,78

11,50

13,80

kuni 4,50

37,17

44,60

12,50

15,00

 

Hind (km-ta)

Hind (km-ga)

Konteineriväliste jäätmete käitlus (konteineri peal või kõrval), 1 m3

25,00

30,00

 

Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirja alusel peab prügikast olema korralikult suletav ja sinna paigutatud jäätmed ei tohi sattuda keskkonda, ilmastiku, loomade või lindude meelevalda.

Ületäitunud jäätmemahuti korral rakendatakse lisatasu. Ületäitunuks loetakse prügikasti, mille kaant ei ole võimalik täielikult sulgeda.

AS-i Eesti Keskkonnateenused poole saab pöörduda alljärgnevate kontaktandmete kaudu:

E-R 9 – 17 klienditeeninduse telefonil: 1919 või 640 0800

e-kirja teel: tallinn@keskkonnateenused.ee

e-klienditeenindus koduleheküljel: http://www.keskkonnateenused.ee/

 

 

Korraldatud jäätmeveoga on liidetud kõik jäätmevaldajad, olgu selleks korteriühistu, eramaja, suvila või ettevõte. Korraldatud jäätmeveo põhieesmärgid on:
* ennetada valla prahistamist,
* optimeerida prügivedu,
* suurendada liigiti kogutavate jäätmete koguseid,
* parandada prügiveoteenuse kvaliteeti ja alandada prügiveohinda.

Kuusalu valla korraldatud jäätmeveo piirkonda kuulub Kuusalu valla haldusterritoorium, va Suru, Pala, Kolgu ja Tõreska külade territooriumid.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:
* segaolmejäätmed,
* vanapaber ja kartong,
* biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed,
* suurjäätmed.

Kuigi veoga liitumine ja teenuse eest tasumine on kohustuslik jäätmekäitluslepingust olenemata, on siiski soovitav leping sõlmida. Jäätmekäitlusleping võimaldab täpsustada selliseid jäätmeveo üksikasju nagu prügiveo sagedus ja aeg, mahutite suurused, lisateenuste tellimine ning teenuse eest maksmise tingimused. Kui jäätmekäitluslepingut ei sõlmita, toimub prügivedu vastavalt Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjas ning jäätmeseaduses ette nähtud sagedusele.

 

Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine

Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamise taotlus

Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 4 võib kohaliku omavalitsuse üksus veendunud olles, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata erandkorras jäätmevaldaja vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Lõike 42 kohaselt peab kohalik omavalitsus kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Kui Te ei ela või ei kasuta kinnistut ja seetõttu ei teki ka jäätmeid, saate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist taotleda üksnes Kuusalu Vallavalitsuselt, esitades vastavasisulise taotluse. Vallavalitsus kontrollib esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse Teid vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Mitteliitunuks lugemise põhjuseks saab olla asjaolu, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Vallavalitsus võib aiandusühistute maaalal asuva jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks talveperioodiks (1. oktoobrist 30. aprillini), kuid aastaringseid vabastusi kergekäeliselt ei anta. Väited, et „jäätmeid ei teki" või „viin linna kortermaja prügikonteinerisse" ei ole mitteliitumise põhjenduseks. Kui Teid on korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud, peate esitama järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Vastasel juhul loetakse Teid korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist. Kinnituse võib saata Kuusalu Vallavalitsusse postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.