Raieloa taotlemine

Raieluba tuleb taotleda Kuusalu valla tiheasustusaladel. Hajaasustuse piirkonnas reguleerib raietegevust „metsaseadus" ning Lahemaa rahvuspargis „Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri". Metsaseadus ei laiene õuemaale, elamumaale, parkidele, kalmistutele, haljasalale, marja- ja viljapuuaia, puukooli, aiandi, dendraariumi ning puu- ja põõsaistandike maale. Metsaseaduse kohaselt on lubatud kinnisasja kohta aastas raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu ilma metsateatist esitamata.

Taotlemine elektrooniliselt Spoku keskkonnas

Taotluse vormi saab täita ka paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Kuusalu vallamajast keskkonnateenistusest. 

Taotlus tuleb esitada keskkonnateenistusele.

Kuusalu valla tiheasustusaladel raieloa väljaandmise kord