Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenust on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vallas elavatel isikutel või peredel.

Teenus määratakse
1) raske ja sügava puudega lapsele toimetuleku tagamiseks;
2) lapsele, kelle vanematel on raskusi tema eest hoolitsemisega;
3) lapsevanemale või lapse hooldajale, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel;
4) täisealisele sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemidega inimesele toimetuleku tagamiseks;
5) töötutele töölesaamise toetamiseks;
6) isikule, kes vajab abi kinnipidamiskohast vabanemise järgselt.

Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele vastavasisulise avalduse koos teenuse vajadust tõendavate dokumentidega. Teenuse taotlusele tuleb lisada:
1) puude olemasolu korral koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme kohta;
2) koopia rehabilitatsiooniplaanist.

 

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades.
Teenust on õigustatud saama puudega inimesed, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja teenuse taotlemise ajal registreeritud Kuusalu vald ning kelle tegelik elukoht on Kuusalu vallas.
Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja, tema seaduslik esindaja või hooldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse.

 

Projekt "Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas"

Koduteenus

Erihoolekandeteenused

Sotsiaaltransporditeenus