Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada 1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või 2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda, ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Abivajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Kuusalu Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele. Taotluse võib saata ka e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee või teatada teenuse vajadusest telefonil 6066381. Abivajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud.

Pärast taotluse esitamist hinnatakse isiku abivajadust ja toimetulekut.

Teenuste saamiseks saab saata kirjaliku avalduse

Ametnik teeb otsuse abi andmise, osalise andmise, kõrvaltingimustega andmise, andmisest keeldumise, andmise muutmise, peatamise või lõpetamise kohta teeb nõuetekohase taotluse esitamisest arvates 10 (kümne) tööpäeva jooksul. 

Rohkem infot:

Hoolekandespetsialist

(Ruum 115)

Aigi Reinomägi

606 6381

5191 4206

aigi.reinomagi@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00

 

       

Lastekaitsespetsialist

(Ruum 116)

Helle Soots

606 6380

5906 9983

helle.soots@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00