Jäätmemajandus

 Keskkonnaministeerium kaardistab Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, eesmärgiga planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.
Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides. Asbestijäätmete kogusest peab teada andma KOV omavalitsuse keskkonnaspetsialistile.
Vajalik info:
  • kinnistu täpne aadress (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
  • omaniku või elaniku kontaktandmed;
  • asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).

Palume võtta ühendust valla keskkonnaspetsialistiga.
 

 
Jäätmehooldust Kuusalu vallas reguleerib Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri (vastu võetud Kuusalu Vallavolikogu 31. oktoobri 2012 määrusega nr 10).
 
Jäätmekäitluse arengusuunad 2015 – 2020 aastateks on määratud Ida-Harjumaa jäätmekavas 2015 - 2020 (vastu võetud Kuusalu Vallavolikogu 28. oktoobri 2015 määrusega nr 17).
 
Kuusalu vallas toimub korraldatud jäätmevedu ja jäätmeveo ainuõigust omab kuni 31.12.2022 AS Eesti Keskkonnateenused. Kontakt: Artelli 15 Tallinn, tel. 1919, e-post tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee