Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kontakt
  Ametlikud vormid
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted
  Külaliikumine
  Politsei

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Kaardid  
 
  Kuusalu valla interaktiivne kaart
  Jetiliiklus

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsus võtab rendile

Kuusalu Vallavalitsus võtab rendile kontoriruumid Kiiu, Kolga või Kuusalu alevikus.

Renditavad ruumid peavad asuma hästi ligipääsetavas kohas, samas hoones, olema heas korras ja soovitavalt I korrusel. Renditavad ruumid peavad vastama töökohale esitatavate töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Nõutav:
Rendiperiood 1. detsember 2015 kuni 31. jaanuar 2017.
Ruumide pindala 110-150 m²
Interneti võimalus 30Mb/30Mb
Parkla vähemalt 20 autole kontorist mitte kaugemal kui 100 m
Avaliku bussiliini peatus ruumidest mitte kaugemal kui 300 meetrit
Renditaval kontoripinnal peavad olema arvestid vee ja elektri eest tasumiseks

Pakkumises palume näidata ruumide aadress, ruumide pindala, vastavus pakkumise kutse tingimustele ja 1 m² rendimaksumus.
Rendimaksumus peab lahti kirjutatuna sisaldama kõiki rendipinna kasutamisega seotud kulusid ja makse v.a. kulud kommunaalteenustele.

Pakkumised palume saata hiljemalt 15. septembriks 2015 aadressile Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald 74604, Harjumaa või mailile vallavalitsus@kuusalu.ee

Autor: Vallavalitsus
Kuupäev: 27.08.2015

Statistika

U U D I S E D

EESTI JA USA ÕHUVÄEHARJUTUS KESKPOLÜGOONIL

24. augustist kuni 11. septembrini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA õhuvägede ühine harjutus. USA õhuväe poolt osaleb harjutusel 510. hävitajate eskadrill kaheksa ründelennukiga A-10. Eskadrill baseerub alaliselt Missouri osariigis Whitemani lennubaasis. Õppuse käigus kasutatakse Tapa lähedal paikneval Kaitseväe keskpolügonil lennukite pardakahurite õppemoona ning 25 naelaseid õppepomme. Kasutatav õppemoon ei tekita märkimisväärseid heliefekte. Õhuväe õppused toimuvad tööpäeviti alates kella 10.00 kuni kella 17.00-ni. Õppuse käigus sooritatakse polügoni ümbruses ka madallende. Nii keskpolügooni kasutamine kui ka madallennud järgivad Eesti vabariigi seadusi ning on kooskõlastatud lennuametiga. Plaani kohaselt lendavad korraga keskpolügooni lähedases õhuruumis kaks ründelennukit. Osa harjutusi soritatakse koos Eesti õhuväe kergehävitajatega Lk-39.
Maapealsete märkide ründamiseks ning maaväe lähitoetuseks mõeldud ühemeheline ründelennuk A-10 Thunderbolt II on tuntud nii oma manööverdusvõime kui ka suhteliselt vaikselt töötavate mootorite poolest.


2016. aasta konkursiüritused Kuusalu vallas

Kuusalu Vallavalitsus kiitis 27. augusti istungil heaks 2016. aasta konkursiürituste nimekirja: iseseisvuspäeva tähistamine; laululapse konkursi läbiviimine; tänupeo korraldamine; lauritsapäeva korraldamine; beebipeo korraldamine; Kuusalu valla merepeo korraldamine; Kolga karapi korraldamine ja Kuusalu valla 78. aastapäeva korraldamine.

Huvilistel palume esitada iga sündmuse kohta oma visioon ja taotlus vastavalt kehtivale Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korrale, millega saab tutvuda valla koduleheküljel www.kuusalu.ee vaba aja õigusaktide rubriigis. Kõik sündmused peavad toimuma Kuusalu vallas. Ootame pakkumisi 30. septembrini 2015 aadressil Mõisa tee 17, Kiiu mõis, Kiiu alevik, Kuusalu vald 74604 või e-postiga: vallavalitsus@kuusalu.ee. Lõplik valik otsustatakse 2016. aasta vallaeelarve vastuvõtmise järgselt.


Kaitseväe väljaõpe 02-03.septembril 2015

Ajavahemikus 02.- 03.09.2015 viiakse läbi kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Tagalapataljoni kompanii suuruse allüksuse riigikaitselised harjutused Kuusalu vallas. Õppustesga on haaratud Valgejõe küla lõuna pool Tallinn-Narva maanteed; Kemba, Suru, Tõreska ja Koitjärve külad. Kasutatavate maa-alade ning teede kasutamisel tagatakse esialgne tehniline seisund ja korrashoid. Õppusel või harjutusel osaleb kuni 130 kaitseväelast. Mootorsõidukitest kasutatakse 4 maasturit ja 10 veoautot, ööbitakse telkides.


Taidlusringide toetamine 2016. aastal

Taidlusringide tegevuseks 2016. aastal saab valla toetust taotleda mittetulundusühing või organisatsioon, mille raames ring tegutseb. Ringi pidaja esitab taotluse Kuusalu Vallavalitsusele 15. septembriks. Ringiks loetakse järgmisi kollektiive: laulukoor (osaleb üldjuhul vähemalt 12 inimest); lauluansambel (osaleb üldjuhul vähemalt 3 inimest); rahvatantsurühm (osaleb üldjuhul vähemalt 8 inimest); näitetrupp (osaleb üldjuhul vähemalt 4 inimest); rahvamuusikaansambel ja -kapell (osaleb üldjuhul vähemalt 4 inimest); orkester (osaleb üldjuhul vähemalt 10 inimest). Vallalt võib taotleda rahalist toetust ringijuhi töö tasustamiseks; ringi tegevuskulude katteks, mis sisaldab ringijuhi enesetäiendust, üritustel osalemise ning ürituste korraldamise kulusid (sh transpordikulud), ringide inventari- ja tarvikute kulu ja muid kulusid.

Taotluskord ja –vorm on leitavad Kuusalu valla veebilehel www.kuusalu.ee – Vaba aeg – Vaba aja korrad ja taotlused.
Küsimuste korral ühendust võtta e-posti aadressil aare.ets@kuusalu.ee või telefonide 606 6382 ja 508 8959 teel.


Kultuuri-, spordi- ja kogukonnasündmuste korraldamiseks toetustaotluste esitamise tähtaeg on 15. september.

Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise korra kohaselt on toetuse andmise eesmärgiks kultuuri-, spordi- ja kogukonnategevuse mitmekesistamine ja arendamine Kuusalu vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning kogukonna ühtekuuluvustunde suurendamine. Toetust antakse Kuusalu valla elanikele suunatud kultuuri-, noorsoo- ja spordisündmuste, laagrite, näituste ning kursuste ja koolituste korraldamiseks; Kuusalu vallaga seotud kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks; Kuusalu valla kogukondade ühtekuuluvustunnet suurendavateks sündmusteks; kogukondade ühistegevust suurendavateks koolitusteks ja kursusteks; kogukondade vajadusteks tehtavateks väikeinvesteeringuteks ja kogukondade turvalisust suurendavateks tegevusteks.

Lisainfo määruse ja taotlusvormi kohta Kuusalu valla veebilehel www.kuusalu.ee – Vaba aeg – Vaba aja korrad ja taotlused. Abivallavanem Aare Ets e-post aare.ets@kuusalu.ee, telefon 606 6382 ja 508 8959.


19. septembril 2015 kell 10.00 Palamusel toimub XVIII SUUR PAUNVERE VÄLJANÄITUS JA LAAT

Näitusele ja müügiks ootame käsitööesemeid, põllu-, metsa- ja aiasaaduseid, loomi ja linde, puid ja põõsaid ning kõike erakordset ja kummalist nii taime- kui loomariigist.

Kauplejate registreerimine algab 3. augustil.

Info telefonil 776 2447 Reelika Kivimurd e-post reelika@palamuse.ee. http://palamuse.kovtp.ee/valjanaitus

Palamuse Vallavalitsus on valmis kandma postikulud kui käsitöö meile saadetakse ja oleme valmis asjad tagasi saatma, ilma et inimene kulusid kannaks.


Ehitusspetsialisti täiendav vastuvõtuaeg kolmapäeval 13.00-15.00 vastuvõtuajad ja väljaspool vastuvõtuaega eelneval kokkuleppel tel 606 6384.


Fotokonkurss "Kuusalu mustrid" tingimused


http://et.wikipedia.org/wiki/Kuusalu_vald


Kuusalu valla beebipeo (05.06.2015) fotod


Kuusalu valla veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäele

TEATED  
 

Uudised  
 
  Vallavalitsuse istungilt 03.09.2015
  Vallavalitsuse istungilt 27.08.2015
  Eesti inimeste puu 2015
  Vallavalitsus võtab rendile
  Vallavolikogu istungilt 26.08.2015
  Vallavalitsuse istungilt 21.08.2015
  Salme villa avatud
  :: Uudiste arhiiv

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 6066 370 | mobiil 5267 897 | faks 6066 371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee