Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

22. aprillil 2022 kell 18:00 Kuusalu rahvamajas (väljaspool Lahemaa rahvusparki asuvad alad)

25. aprillil 2022 kell 17:00 Kolgaküla rahvamajas (kõik Lahemaa rahvuspargi alal asuvad külad)

Avaliku arutelu eesmärk on tutvustada planeeringu eskiislahendust ja anda ülevaade avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutest.

Mõlemad arutelud toimuvad ka paralleelselt veebis. Osalemiseks üle veebi palume saata kiri aadressile maris.torga@kuusalu.ee koos infoga, millisel arutelul soovitakse osaleda. 

Kuusalu valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati 17.06.2009 otsusega nr 49. Kuna planeeringuid menetletakse planeeringu algatamise hetkel kehtiva planeerimisseaduse järgi, lähtub Kuusalu valla üldplaneeringu menetlus kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseadusest.

Kuusalu valla üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 12.01.2022 – 2.02.2022. Väljapaneku ajal oli eskiislahendusega võimalik tutvuda valla kodulehel, vallamajas kohapeal ning teha eskiislahendusele ettepanekuid. Laekunud ettepanekud ja vastusseisukohad on leitavad valla kodulehe üldplaneeringu sektsioonist.

Küsimused avalike arutelude korralduse või üldplaneeringu protsessi osas palume saata meiliaadressile: maris.torga@kuusalu.ee