Kuusalu valla üldplaneeringu eskiismaterjalide avalik väljapanek

Kuusalu valla üldplaneeringu koostamine algas 2015.aastal ning planeeringuprotsess jõudis 2017.a eskiisi avalikustamiseni. 2019.a sõlmis Kuusalu Vallavalitsus uue konsultatsioonilepingu Hendrikson&Ko'ga üldplaneeringu edasiseks läbiviimiseks. Kuna esmase eskiisi avalikustamise järgselt on kehtestatud Harju maakonnaplaneering 2030+, muutunud olid ametkondlikud seisukohad ja lähenemised üldplaneeringu koostamisele, otsustati avalikustatud eskiisi täiendamise asemel koostada uus eskiislahendus.

Kuusalu valla üldplaneeringu eesmärgiks on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine, sh juhtotstarvete määramine. Planeeringu koostamisel on arvestatud laiemate ühiskondlike protsesside ja trendidega ning lähtutud valla sotsiaal-majanduslikest, kultuurilistest ja looduskeskkondlikest arenguvajadustest. Kuusalu valla üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks. KSH aruanne koostatakse peale eskiisi avalikustamist.

Üldplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda:

1)         Kuusalu valla üldplaneeringu lehel: https://hendrikson.ee/maps/Kuusalu-vald/

2)         Lisaks on üldplaneeringu paberkandjal dokumentidega võimalik tutvuda kohapeal alates 12.jaanuarist tööpäevadel:

           Kuusalu Vallamajas, aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik (E, T, N kl 8-16 ja K kl 8-18)

Kuusalu raamatukogus, aadressil Kuusalu tee 33, Kuusalu alevik (E - N kl 10-18, R 10-16 ja L kl 10-14)

Kolga raamatukogus, aadressil Saalimäe tee 2-19, Kolga alevik (E - R kl 11-18 ja L kl 12-15)

Üldplaneeringu eskiislahenduse kohta saab avaliku väljapaneku jooksul (12.jaanuar kuni 02.veebruar 2022) esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi vallavalitsuse meiliaadressile vallavalitsus@kuusalu.ee

Avaliku väljapaneku järgsete avalike arutelude toimumise ajad annab vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.