Eeskirjad ja korrad

Eeskirjad

Kuusalu Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri

Kuusalu valla heakorra eeskiri

Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Kuusalu valla reovee kohtkäitlemise ja äraveo eeskiri

Rehatse maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina kaitse alla võtmine ja Rehatse kaitseala kaitse-eeskiri 

Korrad 

HARIDUS

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Kuusalu Keskkooli vastuvõtukord

Kuusalu Kunstide Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ning kord

Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord

Kuusalu valla haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimise kord

Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord

Kuusalu valla haridusvaldkonna tunnustamise kord

Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes

Õpilaste vastuvõtu kord Kuusalu Keskkooli

Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis

Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Üldhariduskooli õpilase huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimise kord

Õpilaste tunnustamise kord

Huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise tingimused ja kord

 

KULTUUR ja SPORT

Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate projektitoetuste taotlemise ja menetlemise kord

Kuusalu valla hariduspreemia määramise kord

Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord

Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord. Taotlusvorm SPOKU-s.

Rahvakultuuri ringide toetamise kord Kuusalu vallas

Taotlus
Aruanne

Spordi treeningrühmade toetamise kord

Andeka sportlase ja eduka tulemuse saavutanud sportlase toetamise kord

 

SOTSIAAL

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Kuusalu vallas

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Kuusalu valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Kuusalu vallas

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel 

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Kuusalu vallas 

 

JUHTIMINE

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord

Dokumendihalduskord

Kohanime määramise korra kehtestamine

Kuusalu valla finantsjuhtimise kord

Kuusalu valla hangete läbiviimise kord

Kuusalu valla poolt vara pärimise kord

Kuusalu Vallavalitsuse teenistusse värbamise ja valiku kord

Kuusalu valla ametisõidukite kasutamise kord

Teenistus- ja töölähetusse saatmise kord Kuusalu vallas

Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kordTaotlusvorm SPOKU-s.

Kuusalu Vallavalitsuse palgajuhend

 

KESKKOND

Kuusalu valla tiheasustusaladel raieloa väljaandmise kord

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine