Eeskirjad ja korrad

Eeskirjad

Kuusalu Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri

Kuusalu valla heakorra eeskiri

Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Kuusalu valla avaliku ürituse korraldamise eeskiri

Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Rehatse maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina kaitse alla võtmine ja Rehatse kaitseala kaitse-eeskiri 

Korrad 

HARIDUS

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Kuusalu Kunstide Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ning kord

Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord

Kuusalu valla haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimise kord

Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord

Kuusalu valla hariduspreemia määramise kord

Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes

Õpilaste vastuvõtu kord Kuusalu Keskkooli

Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis

Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Üldhariduskooli õpilase huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimise kord

Tunnustuse avaldamine õpilastele

 

KULTUUR ja SPORT

Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate projektitoetuste taotlemise ja menetlemise kord

Kuusalu valla hariduspreemia määramise kord

Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord

Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord

Rahvakultuuri ringide toetamise kord Kuusalu vallas

Taotlus
Aruanne

Spordi treeningrühmade toetamise kord

Andeka sportlase ja eduka tulemuse toetamise kord

 

SOTSIAAL

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Kuusalu vallas

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine

Tugiisikuteenuse osutamise kord Kuusalu vallas

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Kuusalu vallas

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse korraldamine

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Eluruumi tagamise korra kehtestamine

Võlanõustamisteenuse korraldamine

Lapsehoiuteenuse ning raske ja sügava puudega lapse teenuste rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Kuusalu vallas

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel 

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Kuusalu vallas 

 

JUHTIMINE

Arengukavade algatamise, koostamise, muutmise ja avalikustamise kord

Asjaajamiskord

Kohanime määramise korra kehtestamine

Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord

Kuusalu valla hangete läbiviimise kord

Kuusalu valla poolt vara pärimise kord

Kuusalu Vallavalitsuse teenistusse värbamise ja valiku kord

Kuusalu valla ametisõidukite kasutamise kord

Teenistus- ja töölähetusse saatmise kord Kuusalu vallas

Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord

Kuusalu Vallavalitsuse palgajuhend

 

KESKKOND

Kuusalu valla tiheasustusaladel raieloa väljaandmise kord

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine