Hajaasustuse programm 2018

Informatsioon riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 "Hajaasustuse programm" raames antud toetuste kohta

 

Kuusalu vallavalitsuse 19.09.2018 korraldusega nr 457 „Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotluste rahuldamine" otsustati rahuldatud, osaliselt rahuldatud ja tingimuslikult rahuldatud taotluste osas anda toetusi:                                                                                                                

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus eurodes

Margus Piisepa

Pügala talu puurkaevu rajamine

5853,12

Janno Luus

Sepa, Saunja küla – rauaeraldusfilter

757,09

Marit Lillenberg

Kaasiku Eespere talu reoveesüsteemide uuendamine-biopuhasti ja paigaldamine, imbväljaku rajamine

3827,86

Janno Roopa

Salumetsa Vanaküla Kuusalu vald biopuhasti

1189,92

Gunnar Vain, Theo Kehlmann

Adussoni - Karu-Augu puurkaev

7966,79

Karin Vaimla, Ester Luhaäär

Saareallika, Mäepea, Kuusalu puurkaevu rajamine

5427,00

Raimo Põldaru

Tõnumäe veepuhastussüs-teem

800,00

Kalle Rebane

Uue puurkaevu rajamine, Võnsi, Kuusalu küla

6500,00

Marek Saar-Pargi

Lepa talu, Murksi küla, veetrassi rajamine ja rauafiltri soetamine

1997,94

Ulvi Lilleberg

 Muuksi küla, Turjevälja kanalisatsiooni rajamine

4229,04

Agne Soome

Kiiu, Pihlaka, vee rauafilter

950,00

Antero Aronja

TUULERAHU, Ilmastalu küla, veevarustussüsteemi rajamine

501,24

 

 

Taotlustingimused

9. aprillist 2018 võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 11. juunil 2018.

 

Hajaasustusega piirkonna hulka ei kuulu:

1) linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;

2) kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;

3) veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;

4) kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 241 lõike 2 alusel määratud keskkonnaministri käskkirjaga reoveekogumisalaks.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2013–2017 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti kuludest.

 

Toetatavad tegevused:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühma kuuluvad kuni 18-aastased (kaasa arvatud) majapidamises elavad isikud, samuti majapidamises elavad eakad ning puudega inimesed. Eelistatud sihtrühma kuuluvate isikute puhul peab registrijärgne elukoht taotlemise hetkel olema vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates (või sünnist, kui see on hilisem) olnud majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 

Kohaliku omavalitsuse poolt prioriteetseks loetud valdkonnad: I – veevarustus; II – kanalisatsioon; III – juurdepääsuteed; IV– autonoomsed elektrisüsteemid

 

Programmi tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.

 

Taotlusele esitatavad nõuded:

(1) Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

(2) Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.

(3) Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

1) vormikohane projekti eelarve;

2) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;

3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;

4) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;

5) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;

6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;

7) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;

8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut;

9) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

(4) Lõike 3 punktides 4, 6 ja 8 nimetatud dokumendid võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist.

 

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

 

Hajaasustuse programmi programmdokumendid (määrus ja selle seletuskiri) ja taotlusvormid saab alla laadida lehekülje lõpus seotud failide all.

 

Taotlemise tingimused ning taotlusvormid on kättesaadavad ka EAS-i kodulehel: https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

 

Lisainfo: Elina Einaru, keskkonnaspetsialist, elina.einaru@kuusalu.ee6066391.