Hajaasustuse programm 2022

2022. aastal saavad toetust:

 

nr.

Nimi

Projekti nimi

Toetus KOKKU

Omafinantseering

Projekti maht KOKKU

Projekti eesmärgid ja tegevused

   

 

38 962,75

23779,44

62 742,19

 

1

Matti Vahtras

Puurkaevu rajamine koos pumba ja rauafiltriga

2371

1169

3540

Puurkaevu rajamine joogivee kättesaadavuse tagamiseks.

2

Hanno Grünthal

Veepuhastusseade

 

 

800,65

394,35

1195

Puurkaevule uue filtri paigaldamine kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavuse tagamiseks..

3

Keiu Püümets

Kuusalu vald, Sigula küla, Kallepõllu talu puurkaev

1487,4

732,6

2220

Puurkaevu ja torustiku rajamise läbi joogivee kättesaadavuse tagamiseks.

4

Ene Lõoke

Joogivee kvaliteedi parandamine veepuhastusseadmete paigaldusega

1600

830,84

2430,84

Puurkaevule uue filtri paigaldamine kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavuse tagamiseks

5

Vaiko Mäe

Mäe vesivarustus

3250

2870

6120

Puurkaevu ja torustiku rajamise läbi joogivee kättesaadavuse tagamiseks.

6

Krista Kivistik

Loopere Talu puurkaevu projekt

3079

1517

4596

Puurkaevu ja torustiku rajamise läbi joogivee kättesaadavuse tagamiseks.

7

Tiiu Trull

Kuusiku, 35201:003:0167 Veetrassi rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine

1218,56

600,19

1818,75

Puurkaevule uue veetrassi ja pumba rajamise läbi joogivee kättesaadavuse parandamine.

8

Joel Sudnikevitš

Heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine Parametsa tallu

5656,14

2785,86

8442

Kanalisatsiooni rajamine.

9

Helle Borissov

Soo Talu puurkaev

6500

3460

9960

Puurkaevu ja torustiku rajamise läbi joogivee kättesaadavuse tagamiseks.

10

Reelika Laurent

Väike-Klaukse kanalisatsioonisüsteemi ehitus

6500

3349,60

9849,6

Kanalisatsiooni rajamine.

11

Katrin Pahk

Biopuhasti paigaldus

6500

6070

12570

Kanalisatsiooni rajamine.

 

 

Taotlusvorm ja lisadokumendid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Taotluse lisa: Veesüsteemid

Taotluse lisa: Kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa: Juurdepääsuteed

Taotluse lisa: Autonoomne elektrisüsteem

Garantiikirja näidis

Arvutamise abimees

 

 Lisainfo: keskkonnaspetsialist Margus Kirss, margus.kirss@kuusalu.ee, 606 6391.

TINGIMUSED:

Hajaasustusega piirkonna hulka ei kuulu:

1) linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;

2) kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;

3) veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;

4) kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 24 lõike 2 alusel määratud keskkonnaministri käskkirjaga reoveekogumisalaks.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viimase viie aasta jooksul hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest. Antud tingimustes on kaastaotleja taotleja, kelle majapidamine saab kasu projekti tegevusest ja kes panustab ise projekti elluviimine. Ehk siis antud projektis saavad kasu ja panustavad kaks majapidamist.

Toetatavad tegevused:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühma kuuluvad kuni 18-aastased (kaasa arvatud) majapidamises elavad isikud, samuti majapidamises elavad eakad ning puudega inimesed. Eelistatud sihtrühma kuuluvate isikute puhul peab registrijärgne elukoht taotlemise hetkel olema vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates (või sünnist, kui see on hilisem) olnud majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Kohaliku omavalitsuse poolt prioriteetseks loetud valdkonnad: I – veevarustus; II – kanalisatsioon; III – juurdepääsuteed; IV – autonoomsed elektrisüsteemid

Programmi tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Antud tingimustes on kaastaotleja taotleja, kelle majapidamine saab kasu projekti tegevusest ja kes panustab ise projekti elluviimine. Ehk siis antud projektis saavad kasu ja panustavad kaks majapidamist.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023.

Taotlusele esitatavad nõuded:

(1) Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

(2) Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.

(3) Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

1) vormikohane projekti eelarve;

2) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;

3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;

4) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;

5) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;

6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;

7) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;

8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut;

9) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

(4) Lõike 3 punktides 4, 6 ja 8 nimetatud dokumendid võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument:

https://www.riigiteataja.ee/akt/110122019004?leiaKehtiv

Taotlemise tingimused ning taotlusvormid on kättesaadavad ka RTK kodulehel:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 

 Lisainfo: keskkonnaspetsialist Margus Kirss, margus.kirss@kuusalu.ee, 606 6391.