Reoveekäitlus

Kogumismahuti paigaldamine

Reovee kogumismahuti on lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks.

Rohkem informatsiooni mahutile esitatavate nõuete kohta:

Dokumentide esitamine

  • Kogumismahuti paigaldamine

Kogumismahuti paigaldamisel iseseisva ehitisena või olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamisel või asendamisel tuleb Ehitisregistri kaudu esitada kanalisatsioonisüsteemi muutmiseks või terviklikuks asendamiseks ehitusteatis koos kinnistu asendiplaani ja mahuti mõõtmetega ehk mahuga. Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne rajatise paigaldamise alustamist.

Uue hoone ehitamisel tuleb lahendada reovee kohtkäitlus koos hoone ehitusprojektiga.

  • Kogumismahuti kasutusele võtmine

Ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb läbi Ehitisregistri esitada kasutusteatis koos kogumismahuti sertifikaadiga vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui kasutusteatise esitajat ei teavitata kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda rajatist kasutama.

Kogumismahuti kasutusele võtmiseks (uue hoone ehitamise või ümberehitamise korral) tuleb reovee kogumismahuti andmed, sealhulgas sertifikaat, esitada koos hoone kasutusloa taotlusega ning eraldi teatist esitama ei pea

  • Purgimine

Kinnistu omanik peab tagama reovee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise ja õigeaegse tühjendamise.

Nõuded purgijale:

  • Purgija peab olema registreeritud äriregistris;
  • purgija peab teenuse osutamisel purgimiskoha kasutamiseks sõlmima lepingu vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub;
  • reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Väljaspool purgimiskohti on kogutud reovee juhtimine veekogusse või pinnasele, sealhulgas immutamine pinnasesse, keelatud. Reovee ja fekaalide väljaveol ning ühiskanalisatsiooni purgimisel võib purgida vee-ettevõtja poolt määratud purgimiskohtades vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingu alusel.

Kuusalu vallas reovee käitlemist ja äravedu korraldab Kuusalu Vallavolikogu 25.06.2021 määrusega nr 8 vastu võetud Kuusalu valla reovee kohtkäitlemise ja äraveo eeskiri.

 

Reoveemahutite tühjendamist ja äravedu Kuusalu vallas saab tellida:

  • MFV Mechanics OÜ, kontaktisik Mati Viruneem, tel 516 0806, uusi kliente ei võta.
  • OÜ Fekto, tel 558 8811
  • Josepino OÜ, tel 5858 7489
  • Veleston OÜ, Aabla fekaalivedu, tel 5884 5651

Nõuanded omapuhasti rajamiseks asuvad SIIN

 

Teavet reovee puhastamise kohta hajaasustusalal saab teabevihikust: