Reoveekäitlus

Paakmasinatega väljaveetava reovee käitlemise, vedamise, arvestamise ja maksustamise kord Kuusalu valla haldusterritooriumil on kehtestatud Kuusalu vallavolikogu 28.02.2001 määrusega nr. 6: https://www.riigiteataja.ee/akt/69762

 

Reoveemahutite tühjendamist ja äravedu Kuusalu vallas saab tellida:

  • Vemus OÜ, tel 510 3992
  • MFV Mechanics OÜ, kontaktisik Mati Viruneem, tel 516 0806

 

Teavet reovee puhastamise kohta hajaasustusalal saab juuresolevast teabevihikust: