Lasteaiakoha taotlemine

Elektrooniline lasteaia järjekord: soft.sepeks.ee/kuusalu

Lasteaedade järjekorra kasutusjuhend

Lasteaiakoha taotlemise avaldus esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud vormikohasel blanketil. Avaldus esitatakse lasteaeda (e-postiga, tavapostiga või kohapeal) või täidetakse vallavalitsuse haridusteenistuses.

Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu vallavalitsuse kehtestatud korras.

Valla lasteaeda võetakse lapsi, kelle enda ja vähemalt ühe vanema elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.
 

Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi, kes rahvastikuregistrisse ei ole kantud valla aadressiga, eelistades esmajärjekorras vallas alaliselt elavate, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

Lasteaiakoha saajate (ka kohata jääjate) informeerimine toimub igal aastal 1. märtsist kuni 31. maini. Lapsed, kes saavad lasteaiakoha, eemaldatakse järjekorraregistrist lapsevanema poolt jaatava vastuse andmisel.

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Avage lasteaiakoha taotluse e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.

Viide:

 

Taotluse vormi saab täita ka paberkandjal. Blanketi saab SIIT (doc-formaadis) või Kuusalu vallamajast paberil.