KESKKONNAOHUD

 

Tööprojekti „Harjumaa, Kuusalu vald, Kiiu küla tehnopargi drenaažvee, sadevee, lumesulamisvee eelvoolusüsteem" ja selle kaudu mõjutatavate vooluveekogude keskkonnaalane eksperthinnang - PDF fail

TEADE

Avalikkuse kaasamise ja informeerimise eesmärgil teatab Kuusalu Vallavalitsus, et AS Galv-Est, rg-kood 10949863, käitise asukoht Kiiu alevik, Kuusalu vald, on esitanud Keskkonnaametile keskkonnakompleksloa taotluse. AS Galv-Est taotleb keskkonnakompleksluba tulenevalt saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse §7 lõige 3 punkt 3 ja Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002. a määruse nr 150 § 3 lõige 1 punkt 9, mis sätestab, et keskkonnakompleksluba on nõutud, kui käitaja tegevusvaldkonnaks on metallide või plastide elektrolüütiline või keemiline pinnatöötlus, kus töötlemisvannide kogumaht ületab 30 m³. AS Galv-Est tegeleb terastoodete kuumtsinkimisega tootmisvõimsusega kuni 2 tonni kuumtsingitud terastooteid tunnis. AS Galv-Est keskkonnakompleksloa taotlusega saab tutvuda Kuusalu vallamajas kabinetis nr 101, aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik ning ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada kirjalikult Mõisa tee 17, Kiiu alevik või vallavalitsus@kuusalu.ee kahe nädala jooksul teate avaldamise päevast alates (09.09-23.09.2009).

Galv-Est sadevee analüüside tulemused (Word DOC)
Sademe-, pinna ja põhjavee seire Kiiu alevikus (Adobe PDF, 1,72 MB)

Keskkonnakaitseline eksperthinnang AS WeeRec (Vana-Narva mnt 22, 74604 Kiiu, Kuusalu vald, Harju maakond) käitise laoplatsile PDF fail avaneb siit.

Kuusalu Vallavalitsuse poolt tellitud seiretööga jälgiti vee kvaliteedi muutusi settekaevudes, tiigis, Kiiu ojas ja elanike salvkaevudes. Veeanalüüsid võeti kevadisel suurveeperioodil (19. märts 2007) ja suvisel madalveeajal (8. august 2007), täiendavad veeproovid võeti 10. mail.

RADOON ELAMUTES

Radoonikeskus

 

UUS! Radooniohu arvestamine ehitusplaneeringutes ja olemasolevates hoonetes
Kiirguskeskuse juhendmaterjal

Radooni mõõdistus teoastab Radoonikeskus www.eestiradoonitõrjekeskus.ee  ja Finestum OU www.termo.ee

Radooni vältimine
Radoon hoonetes ja sellest tulenev terviserisk
Eesti radooniriski levilate kaart
Kuusalu valla radoonitase majade siseõhus

Radoon majade siseõhus:
Leht 1.1
Leht 1.2
Leht 1.3

Radooni jutud:
http://www.ut.ee/BM/kiirgusest/kl14.htm
http://biomedicum.ut.ee/arth/oppetoo/pohiope_arstiteadusk/kohustuslikud_ained/arth.01.044/MIS%20ON%20SISEKESKKOND.pdf
http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=905
http://www.greengate.ee/index.php/ar19/02/index.php?page=4&id1=1750
http://www.sillamaelv.ee/upt3.doc
http://www.okokratt.ee/?link=43
http://www.englo.ee/eesti/tooted/detecting_est.html#PAKRI-E


Radooni materjalid Keskkonnaministeeriumi kodulehel:
http://www.envir.ee/1082379

Voldik radoonist
http://www.envir.ee/kiirgus/image/radoon_booklet.pdf

Infot radooni kohta saab küsida
Eesti Kiirguskeskus
http://www.envir.ee/kiirgus/index.php?leht=54
Eesti Geoloogiakeskus
http://www.egk.ee/egk/index.php?r=r2&ra=r2_1_1&t_id=46

Soovitused enne oma uue kodu rajamist
http://www.keskkonnatehnika.ee/arhiiv/2000/3_2000/pahapill.htm
http://www.keskkonnatehnika.ee/arhiiv/1998/4_1998/kalam.htm
http://arhiiv2.postimees.ee:8080/leht/96/04/19/kuum.htm
http://arhiiv2.postimees.ee:8080/leht/96/04/19/uudis.htm#viies