Planeeringute teated 2017

Salmistu küla Luite-Pihlaka kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 526 võeti vastu Salmistu küla Luite-Pihlaka kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu ülesanne on 2528 m2 suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu ja abihoonete rajamiseks, tehnovarustuse, heakorra ja haljastuse lahendamine ning vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kinnistule juurdepääs toimub Kuusalu-Valkla maanteelt üle reformimata riigimaa (nn Tipu tee) ja Pihlaka kinnistu põhja osa.

Detailplaneering on üldplaneeringule vastav.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.11-13.12.2017 Kuusalu valla kodulehel ja Kuusalu Vallavalitsuses (Kuusalu tee 35a, Kuusalu alevik) ning selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.

 

Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Seletuskiri

Põhijoonis