Puurkaevu rajamine

Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude, puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt Ehitusseadustikus (https://www.riigiteataja.ee/akt/103032017002) sätestatule.

 

Puurkaevu, -augu ja salvkaevu projekteerimine, rajamine, kasutusele võtmine, ümberehitamine, lammutamine ja konserveerimine peab toimuma keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" (https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001) nõuete kohaselt.

 

Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta.

 

 1. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega

Puurkaevu asukoha kooskõlastamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus Lisa1-docx (Lisa 1-zip). Kohaliku omavalitsuse üksus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

 

 1. Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. Teavet hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanike kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt (http://www.envir.ee/et/hudrogeoloogiliste-toode-litsentsikomisjon-ja-litsentsiomanike-nimekiri).

 

 1. Puurkaevu või -augu rajamiseks ehitusseadustiku kohase ehitusloa taotlemine kohaliku omavalitsuse üksusest

Ehitusloa saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse üksusele elektrooniliselt läbi ehitisregistri (www.ehr.ee) esitada:

3.1 ehitusloa taotlus;

3.2. puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastus;

3.3. veehaarde sanitaarkaitseala või toiteala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav;

3.4. puurkaevu või -augu ehitusprojekt.

Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu ehitusloa taotlust ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa väljastamisest.

 

 1. Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut (Lisa 3). Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi (Lisa 4) ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.

 

 1.  Puurkaevu või -augu, mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest kasutusele võtmiseks tuleb elektrooniliselt läbi ehitisregistri kohalikule omavalitsusele esitada:
  5.1 Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm (Lisa 5);
  5.2 keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele;
  5.3 omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;
  5.4 puurkaevu või -augu hooldusjuhend.

 

 1. Puurkaevu või –augu, mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese kasutusele võtmiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:

6.1. Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm;

6.2. keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele;

6.3. omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;

6.4. puurkaevu või -augu hooldusjuhend;

6.5. andmed riigilõivu tasumise kohta;

6.6. Terviseameti kooskõlastus juhul, kui rajati ühisveevärgi puurkaev.

 

Lisad:

1. Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (Lisa 1)

2. Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm (Lisa 2)

3. Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm (Lisa 3)

4. Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm (Lisa 4)

5. Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm (Lisa 5)

6. Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm (Lisa 6)

7. Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm (Lisa 7)

8. Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm (Lisa 8)

 

Õigusaktid

- Ehitusseadustik

- „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid"

 

Lisainfo

Keskkonnaametil on õigus keelduda puurkaevu või puuraugu rajamise taotluse ehitusseadustiku § 126 lõike 1 kohasest kooskõlastamisest, kui:

1) ehitusprojekti on koostanud isik, kellel ei ole puurkaevude ja puuraukude projekteerimiseks hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba;

2) puurkaevu või -augu asukoha valikul ei ole arvestatud piirkonna geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste tingimustega, nõuetekohase sanitaarkaitseala, hooldusala või veehaarde toiteala moodustamise võimalikkusega või piirkonnas olemasolevate puurkaevude ja -aukude mõjuraadiustega;

3) puurkaevu ehitusprojektikohane sügavus ja konstruktsioon ei taga ehitusprojektikohast vee tootlikkust või vee kvaliteeti;

4) puurkaevu või -augu ehitusprojektikohane sügavus, konstruktsioon või puurimismeetod ei taga põhjavee kaitse nõuete täitmist;

5) puurkaevuga või -auguga ehitusprojektikohaselt avatava põhjaveekihi valik ei ole lähtuvalt vee kasutamise otstarbest põhjendatud;

6) puurkaevu ehitusprojektikohane tootlikkus ületab piirkonnas kinnitatud vaba põhjaveevaru koguse;

7) ühisveevärgi puurkaevuga avatava põhjaveekihi vee kvaliteet eeldatavasti ei vasta joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava põhjavee kvaliteedinõuetele;

8) taotleja ei ole esitanud kõiki nõuetekohaseid dokumente või on teadvalt esitanud valeandmeid.

 

Puurkaevude andmebaas on kättesaadav siit: http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx?type=artikkel&id=214457803