Planeeringute teated 2011

Kuusalu Vallavalitsuse 29.12.2011 korraldusega nr 974 on vastu võetud Salmistu küla Teeäärse kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 0,74 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.01.–08.02.2012 Kuusalu Vallavalituses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2011 otsusega nr 74 on kehtestatud Sõitme küla Laugu kinnistu detailplaneering.

Kuusalu vallavalitsuse 29.12.2011 korraldusega nr 972 on Tammispea külas Rätsepa kinnistul algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 3,36 ha suuruse kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Kuusalu Vallavalitsus on arvamusel, et planeerimisel on võimalik uus hoonestusala krundile paigutada nii, et kavandatava tegevusega, ehk kinnistu kaheks kruntimisega ning ehitusõiguse seadmisega täiendavatele hoonetele kaasnev mõju Natura 2000 võrgustiku alale on minimaalne, kuid eeldatavalt puudub üldse, tegevusega kaasnev keskkonnamõju ei ole oluline, ei ületa tegevuskoha keskkonnataluvust, ei põhjusta keskkonnas olulise mõjuga pöördumatuid muutusi ega sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata järgnevatel põhjustel: märgalasid, muinsus- või looduskaitsealuseid objekte, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu, seega puudub mõju neile objektidele. Põhja suunas paikneb Eru lahe ranna ehituskeeluvöönd (617 m2, kogu kinnistust 1,83 %); olemasolevaid metsakooslusi kavandatav tegevus eeldatavasti ei mõjuta, kuna eeldatavasti kavandatakse hoonestusala rohumaale; oluline mõju Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärkidele ning Natura 2000 elupaigatüübile eeldatavasti puudub; uue hoonestusala rajamise ruumiline mõju ning mõju Tammispea küla olemasolevale asustusstruktuurile ning külamiljööle ei ole eeldatavasti oluline, kui arvestatakse kontaktvööndi asustusega; ühepereelamu rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; tegevusega kaasnevad müra, vibratsioon ja suurema koguse jäätmete teke on eeldatavasti ajutise iseloomuga (ehituse ja võimaliku lammutuse aegsed), kuid ehitusejärgselt taanduvad tavapärase elutegevusega kaasnevale tasemele ning ei oma olulist mõju, kui peetakse silmas head ehitustava ning järgitakse õigusaktides sätestatut; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Jane Endemann, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2011 korraldusega nr 941 on algatatud detailplaneering Mäepea külas Rajavälja tee ja Rajavälja 1, 3, 4, 6 kinnistutel. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine, üldplaneeringule vastavate elamukruntide moodustamine, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 2,1 ha. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Heiki Rajaväli. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 08.12.2011 korraldusega nr 914 on algatatud detailplaneering Salmistu külas Kirsi kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 1,9 ha suuruse kinnistu jagamine kuni kaheks üksikelamukrundiks, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Indrek Kirss. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 08.12.2011 korraldusega nr 915 on algatatud detailplaneering Põhja külas Kadaka 3 kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 13521 m² suuruse kinnistu hoonestusala muutmine ja laiendamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on OÜ TVL Katira. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavolikogu 29.11.2011 otsusega nr 68 on Leesi külas Kalda kinnistul (42301:001:0365) algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 2089 m² suurusele kinnistule ehitusõiguste seadmine tuletõrje veevõtukoha, lautrikoha, paadikuuri rajamiseks, tuletõrjeautode ümberpööramise platsi ja juurdepääsutee lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Kuusalu Vallavalitsus ja – volikogu on seisukohal, et detailplaneeringule võib jätta keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata, kuna detailplaneeringuga kaasnev keskkonnamõju ei ole eeldatavasti oluline: kavandatud tegevus eeldatavasti ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara, ei põhjusta keskkonnas olulise mõjuga pöördumatuid muutusi, ei ületa tegevuskoha keskkonnataluvust, ei avalda eeldatavalt olulist mõju Leesi küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, teadaolevalt ei asu läheduses olulisi looduskaitsealuseid taime- ega loomaliike, mida kavandatud tegevus võiks kahjulikult mõjutada, kavandatava tegevusega kaasnev mõju on lokaalselt negatiivse, kuid väheolulise mõjuga ning Natura 2000 võrgustiku alasid ega Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eesmärkide täitmist ei kahjustata oluliselt, kuna tegevus kavandatakse Kalda kinnistu osale, mis on juba inimtegevusest oluliselt mõjutatud ning kinnistul esinevaid esmatähtsaid elupaiku ei kahjustata.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Harjumaa). Detailplaneeringu algatamise taotluse on teinud Raivo Pukk (Kalda talu, Leesi küla, 74704 Harjumaa; raivo@tonikseri.ee).
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 03.12.2011.

Kuusalu vallavalitsuse 24.11.2011 korraldusega nr 864 on Kiiu alevikus Lilleoru kinnistul algatatud detailplaneering, jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine ning kinnitatud lähteülesanne. Kuusalu valla üldplaneeringus on planeeritav ala reserveeritud elamu- ning tootmismaana. Detailplaneeringu eesmärk on 11,26 ha suuruse kinnistu jagamine (2 tootmis- ja ärimaakrundiks ning 11 elamumaa krundiks rida- ja korterelamutele), ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Kuusalu Vallavalitsuse hinnangul ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju, kuna eeldatavalt ei seata ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit või vara, ei ületata tegevuse asukoha keskkonnataluvust, ei põhjustata olulise mõjuga pöördumatuid muutusi keskkonnas ning detailplaneeringule võib jätta keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu algatajaks ning koostamise korraldajaks on Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestajaks Kuusalu Vallavolikogu (aadress Mõisa tee 17 Kiiu alevik, 74 604 Harjumaa; vallavalitsus@kuusalu.ee; 606 6370). Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on SR Veod OÜ (Haapse küla, Jõelähtme vald, Harjumaa; siim@srveod.ee ).
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 03.11.2011 korraldusega nr 825 on Salmistu külas Sadama tee 6 kinnistul algatatud detailplaneering ning kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 2242 m² suuruse kinnistu ehitusõiguste ning hoonestusalade määramine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Indrek Suits. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 09.11.2011.

Kuusalu Vallavalitsuse 20.10.2011 korraldusega nr 770 on vastu võetud Kuusalu aleviku Sireli tn 2a kinnistu, detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 1342 m² suurusele kinnistule ehitusõiguse, maakasutuse sihtotstarbe ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.11. – 05.12.2011 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Põhiplaan,
kooskõlastused,
seletuskiri.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 20.10.2011 korraldusega nr 769 on Tammispea külas Siimu 2 kinnistul algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 7193 m² suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu ja kahe abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et kavandatava tegevusega ehk ühepere elamu rajamisega kaasnev mõju Natura 2000 võrgustiku alale on küll nõrgalt negatiivne, kuid mitte oluline mõju, tegevusega kaasnev keskkonnamõju ei ole oluline, ei ületa tegevuskoha keskkonnataluvust, ei põhjusta keskkonnas olulise mõjuga pöördumatuid muutusi ega sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata järgnevatel põhjustel: märgalasid, muinsus- või looduskaitsealuseid objekte, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, ranna või kalda kaitsevööndeid, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu, seega puudub mõju neile objektidele; olemasolevaid metsakooslusi kavandatav tegevus eeldatavasti ei mõjuta, kuna eeldatavasti kavandatakse hoonestusala rohumaale; oluline mõju Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärkidele ning Natura 2000 elupaigatüübile eeldatavasti puudub, kui arvestatakse Keskkonnaameti 17.10.2011 kirjas nr 9-8/3726-1 toodud tingimusi ja eksperthinnangus toodud hooldusnõudeid kinnistul asuva elupaigatüübi säilitamiseks; ühepereelamu ja abihoone rajamise ruumiline mõju ning mõju Tammispea küla olemasolevale asustusstruktuurile ning külamiljööle ei ole eeldatavasti oluline, kui arvestatakse kontaktvööndi asustuse parameetreid ning Keskkonnaameti 17.10.2011 kirjas toodud tingimusi; ühepereelamu rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; tegevusega kaasnevad müra, vibratsioon ja suurema koguse jäätmete teke on eeldatavasti ajutise iseloomuga (ehituse ja võimaliku lammutuse aegsed), kuid ehitusejärgselt taanduvad tavapärase elutegevusega kaasnevale tasemele ning ei oma olulist mõju, kui peetakse silmas head ehitustava ning järgitakse õigusaktides sätestatut; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Leho Siimsen ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Kuusalu valla Kiiu aleviku Töökoja põik 1, 3 ja 5 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.08.-15.08.2011 Kuusalu Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul laekus 1 kiri ala läbiva avaliku kergliiklustee osas. Avalik arutelu toimus 15. septembril kell 15. Kuusalu vallavalitsus jäi seisukohale, et ala läbiv jalgtee tuleb jätta avalikku kasutusse kuni Kiiu aleviku jalgtee valmimiseni. Vaidlustaja sellega ei nõustunud. Planeering esitatakse maavanemale järelevalve teostamiseks.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 13.10.2011 korraldusega nr 749 on algatatud detailplaneering Kaberla küla Tõnni kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 26 360 m² suuruse kinnistu jagamine vastavalt üldplaneeringus toodule, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Tarmo Harjus. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 13.10.2011 korraldusega nr 750 on Viinistu külas Anu kinnistul algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 0,36 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe täpsustamine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Tuginedes kaitse-ala valitseja seisukohale on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et tegevusega kaasnev keskkonnamõju ei ole oluline, ei ületa tegevuskoha keskkonnataluvust, ei põhjusta keskkonnas olulise mõjuga pöördumatuid muutusi ega sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata järgnevatel põhjustel: märgalasid, muinsus- või looduskaitsealuseid objekte, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme kinnistul teadaolevalt ei leidu, seega puudub mõju neile objektidele; kavandatav tegevus ei sea ohtu Soome lahe ega Maalahe ranna kaitse-eesmärke, kuna Maalahe piiranguvööndisse hoonestust ei kavandata ning Soome lahe ja Anu kinnistu vahele jääb olemasolev Viinistu hoonestus; olemasolevaid metsakooslusi kavandatav tegevus eeldatavasti ei mõjuta, kuna eeldatavasti kavandatakse hoonestusala rohumaale; mõju Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärkidele eeldatavasti puudub; tegevus eeldatavasti ei mõjuta kinnistul asuvat Natura 2000 võrgustiku elupaigatüüpi 5130 (kadastikud), kuna visuaalsel hinnangul paikneb elupaigatüüp kinnistu edelapoolsel osal, kuhu hoonestust ega kultuuristatud ala kavandatud ei ole; ühepereelamu ja abihoone rajamise ruumiline mõju ning mõju Viinistu küla olemasolevale asustusstruktuurile ning külamiljööle ei ole eeldatavasti oluline, kui arvestatakse kontaktvööndi asustuse parameetreid; ühepereelamu rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; tegevusega kaasnevad müra, vibratsioon ja suurema koguse jäätmete teke on eeldatavasti ajutise iseloomuga (ehituse ja võimaliku lammutuse aegsed), kuid ehitusejärgselt taanduvad tavapärase elutegevusega kaasnevale tasemele ning ei oma olulist mõju, kui peetakse silmas head ehitustava ning järgitakse õigusaktides sätestatut; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Maigi Kriimann ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Kuusalu valla Kiiu aleviku Töökoja põik 1, 3 ja 5 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.08.-15.08.2011 Kuusalu Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul laekus 1 kiri ala läbiva avaliku kergliiklustee osas. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 15. septembril kell 15 Kuusalu vallavalitsuses.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Vanaküla külas Laiaka kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 8. septembril kell 15.30 Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis. Detailplaneeringu eesmärk on 7,07 ha kinnistul taluhoonestuse taastamine, ehitusõiguste seadmine, maasihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Juurdepääs.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 15.08.2011

Kuusalu vallas Kolga-Aabla külas Mahla kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 8. septembril kell 17 Mahla kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 0,84 ha kinnistule ehitusõiguse seadmine, maasihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 15.09.2011

Kuusalu Vallavalitsuse 30.06.2011 korraldusega nr 460 on vastu võetud Kuusalu valla Kiiu aleviku Töökoja põik 1, 3 ja 5 kinnistute ning nende lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuste jagamine, võimalike hoonestusalade määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, aadresside ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 3 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.08. - 15.08.2011 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Seletuskiri.
Põhijoonis. Tugiplaan.
Kooskõlastused. Maa-amet.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 19.07.2011

Kuusalu vallas Salmistu külas Teeäärse kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 11. augustil kell 17 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas. Detailplaneeringu eesmärk on 0,74 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Eskiis ja seletuskiri.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Uuri külas Pajulahe kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 9. augustil kell 16.30 Pajulahe kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 15,4 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu ja 3 abihoone rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
ÜP väljavõte, situatsiooniskeem, tugiplaan, põhijoonis tehnovõrkudega, seletuskiri, geoalus, keskkonnaalane hinnang.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Allika küla Uue-Kure, Kurepõllu, Kure-Niidu ja Vana-Kure kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 29. juunil kell 17 Kuusalu Vallavalitsuses. Ettepanekute tegijatega lepiti kokku, et planeeringu koostaja korrigeerib planeeringut vastavalt huvitatud isikute poolt taotletud tehnilistele tingimustele veevarustuse ja kanalisatsioonitrassidega liitumiste osas, Kure kinnistuni nähakse ette juurdepääsutee pikendus vastavalt omanike vahelistele kokkulepetele. Planeeringu korrigeerimise järgselt olid vastuväiteid ja ettepanekuid esitanud Valdo Praks ning Kaido Lootus valmis planeeringu vaidlustamisest loobuma.
Kivipõllu kinnistu omaniku esindaja Endrik Viru esitas täiendava ettepaneku pikendada ala läbivaid teid kuni Kuusalu-Valkla maanteeni, mis vajad maanteeameti ning maaomanike kooskõlastusi.

Kuusalu vallavalitsuse 30.06.2011 korraldusega nr 459 on Pedaspea külas Kadaka kinnistul algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 9612 m² suuruse kinnistu kaheks jagamine, ehitusõiguste seadmine, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Kuusalu Vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud tegevusel ei ole eeldatavalt kahjulikke mõjusid Pedaspea küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, detailplaneeringu elluviimine ei avalda eeldatavalt olulist mõju kaitsealustele liikidele, Natura 2000 võrgustikule, ei põhjusta eeldatavasti keskkonnas olulisi pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Maria Süld ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 30.06.2011 korraldusega nr 458 on algatatud Valkla küla Lammiku kinnistu detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 1,2 ha suuruse kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Juhan Maiste. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 29.06.2011 otsusega nr 42 on kehtestatud Kiiu aleviku Mõisa tee 5 kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavolikogu 29.06.2011 otsusega nr 43 on kehtestatud Suurpea küla Koplinõmme kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavolikogu 29.06.2011 otsusega nr 44 on kehtestatud Tapurla küla Luite kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavolikogu 29.06.2011 otsusega nr 45 on kehtestatud Turbuneeme küla Kivikalda kinnistu detailplaneering.

Kuusalu vallavalitsuse 09.06.2011 korraldusega nr 402 on Põhja külas Tammeotsa kinnistul algatatud detailplaneering, jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine ning kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 10,5 ha suuruse kinnistu kuni 9 elamukrundiks jagamine, ehitusõiguste ning hoonestusalade määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Kuusalu Vallavalitsus on seisukohal, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning ei kahjusta inimeste tervist, vara ega kultuuripärandit, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, piiriülest ning olulist kumulatiivset mõju tõenäoliselt ei kaasne. Kinnistul ega selle lähiümbruses ei asu teadaolevalt kaitsealuseid loodusobjekte, kultuurimälestisi, pärandkultuuriobjekte, ranna kaitsevööndit, vääriselupaiku, kaitseala, Natura 2000 võrgustiku alasid või muid kavandatava tegevuse suhtes tundlikke alasid, millele kavandatav tegevus võiks mõju avaldada. Maakondlikku rohevööndit kavandatav tegevus eeldatavasti oluliselt ei mõjuta.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Vivian Vulf ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info lisatud 22.06.2011.

Kuusalu valla Allika küla Uue-Kure, Kurepõllu, Kure-Niidu ja Vana-Kure kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 29. juunil kell 17 Kuusalu Vallavalitsuses. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 22.06.2011.

 

Kuusalu vallas Viinistu külas Saarehansu kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 27. juunil kell 14 Viinistu raamatukogus. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse seadmine, maasihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 15.06.2011.

 

Kuusalu Vallavolikogu 01.06.2011 otsusega nr 32 on kehtestatud Kuusalu aleviku Vahtra tn 3 kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavolikogu 01.06.2011 otsusega nr 33 on kehtestatud Ilmastalu küla Kaidaste tee 1 kinnistu detailplaneering.

Kuusalu vallavolikogu 01.06.2011 otsusega nr 34 on Loksa külas Kopli kinnistul algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 28,93 ha suuruse kinnistu, väljapoole Lahemaa Rahvuspargi ala jääva osa, elamukruntideks jagamise võimalikkuse hindamine ja kinnistu jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguste, uute hoonestus- ja planeerimistingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

 

Kuusalu Vallavolikogu on seisukohal, et kavandatud tegevusega ei kaasne eeldatavalt mõjusid, mille suurus ja ruumiline ulatus, kestus, sagedus, pöörduvus, kumulatiivsus oleksid olulise mõjuga Loksa küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, elanikkonnale, loodusele või maakasutusele ning kaitsealustele objektidele või Natura 2000 võrgustikule ning planeeritava tegevusega eeldatavasti ei kaasne suurõnnetuse riski või otsest ohtu inimese tervisele või keskkonnale.

Detailplaneeringu algatamise taotleja on Enno Kiil ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 19.05.2011 korraldusega nr 330 on vastu võetud Kuusalu valla Suurpea küla Koplinõmme kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 4,61 ha kinnistust ühe elamukrundi eraldamine, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.06. - 27.06.2011 Kuusalu Vallavalituses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ja Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 31.05.2011.

 

Kuusalu Vallavalitsuse 05.05.2011 korraldusega nr 296 on vastu võetud Kuusalu valla Tapurla küla Luite kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 0,47 ha suuruse kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.05. - 08.06.2011 Kuusalu Vallavalituses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ja Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Info lisatud 17.05.2011.

Kuusalu vallas Salmistu külas Nurga kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 25. mail kell 18.30 Salmistu külas restoranis Okasroosike. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine 10 elamukrundiks, ehitusõiguse ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Seletuskiri.

Eskiis.

Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Info lisatud 17.05.2011.

Kuusalu Vallavalitsuse 28.04.2010 korraldusega nr 262 on vastu võetud Kuusalu valla Turbuneeme küla Kivikalda kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 8501m² suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine elamu, abihoone ja paadikuuri rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.05. - 06.06.2011 Kuusalu Vallavalituses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik), Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).

Seletuskiri.

Põhijoonis.

Kooskõlastused.

Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.

Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Info lisatud 09.05.2011.

Kuusalu vallavalitsuse 05.05.2011 korraldusega nr 295 on algatatud detailplaneering Kuusalu aleviku Vahtra tn 3 kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 1630 m² suuruse kinnistu ehitusõiguste, hoonestusalade ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Tiit Saul. Planeeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 18. mail kell 15 Kuusalu Vallavalitsuses. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Eskiis.

Info lisatud 09.05.2011.

Kuusalu Vallavalitsuse 28.04.2011 korraldusega nr 263 on tunnistatud kehtetuks alljärgnevad detailplaneeringute algatamise korraldused:

1.1 Loksa Vallavalitsuse 23.03.2005 korraldus nr 83 „Detailplaneeringu algatamine", millega algatati detailplaneering Pärispea külas Pärispea endise sõjaväeosa maa-alal;

1.2 Kuusalu Vallavalitsuse 17.11.2005 korraldus nr 45 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Mäepea külas Esna kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";

1.3 Kuusalu Vallavalitsuse 09.08.2007 korraldus nr 868 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Viinistu külas Laulumardi kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";

1.4 Kuusalu Vallavalitsuse 10.04.2008 korraldus nr 296 „Valkla küla Hundipalu kinnistust moodustatava Kasekivi maaüksuse detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine";

1.5 Kuusalu Vallavalitsuse 11.12.2008 korraldus nr 1156 „Uuri küla Teeperve kinnistu detailplaneeringu algatamine, detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine ning lähteülesande kinnitamine";

1.6 Kuusalu Vallavalitsuse 29.01.2009 korraldus nr 79 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Valkla külas Tammejõe kinnistul ning lähteülesande kinnitamine".

Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.

Info lisatud 09.05.2011.

Kuusalu Vallavalitsus korraldab Leesi küla Leesiranna kinnistu detailplaneeringu lahenduse ning kallasrajale ja lautrikohtadele juurdepääsu võimaluste arutamiseks töökoosoleku 13. mail kell 18 Leesiranna kinnistul. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 21.04.2011 korraldusega nr 249 on vastu võetud Kuusalu valla Kiiu aleviku Mõisa tee 5 kinnistu (35201:003:0540) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevate tootmishoonete laiendamine, ehitusõiguste seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 1,3 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.05. - 30.05.2011 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Setetuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 04.05.2011.

Kuusalu vallavalitsuse 28.04.2011 korraldusega nr 261 on algatatud detailplaneering Kuusalu küla Tarva põik 3 kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 2,71 ha suuruse kinnistu jagamine ja ehitusõiguste ning maakasutuse sihtotstarvete määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Rein Rikkas. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 27.04.2011 otsusega nr 18 on kehtestatud Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja Kiviaia tee 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Kuusalu valla Sõitme küla Laugu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19.07-16.08.2010 Kuusalu vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul laekus kaks kirja ettepanekutega, mis puudutasid olemasoleva avalikult kasutatava tee ümbertõstmist. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 23. septembril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses, mille tulemusel üks ettepaneku tegija loobus ettepanekutest. Teise ettepaneku osas kokkuleppele ei jõutud ning planeering esitatakse maavanemale järelevalve teostamiseks. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 23.03.2011 otsusega nr 11 on tunnistatud kehtetuks alljärgnevad detailplaneeringute algatamise otsused:
1.1 Loksa Vallavolikogu 27.04.2000 otsus nr 26 „Detailplaneeringu algatamine Pärispea külas endise sõjaväeosa alusel maal";
1.2 Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2002 otsus nr 9 „Detailplaneeringu algatamine Salmistu külas Uuetoa kinnistul".
Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Salmistu külas Uuetoa tee 50 kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 14. aprillil kell 17.30 Kuusalu Vallavalitsuses. Detailplaneeringu eesmärk on 2603 m² suuruse olemasoleva väikeelamukrundi hoonestusala laiendamine, täiendava ehitusõiguse määramine arvestades varasemalt kehtestatud detailplaneeringu tingimusi, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Uus seletuskiri ja põhijoonis DWG-formaadis.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 24.03.2011 korraldusega nr 169 on Ilmastalu külas Kaidaste tee 1 kinnistul (35203:004:0211) algatatud detailplaneering ning kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 5641m² suuruse kinnistu ehitusõiguste ning hoonestusalade määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Meelis Meringo. Detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 6. aprillil kell 17 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 23.03.2011 otsusega nr 10 on kehtestatud Turbuneeme küla Aksli-Tõnise kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavalitsuse 10.03.2011 korraldusega nr 148 on tunnistatud kehtetuks alljärgnevad detailplaneeringute algatamise korraldused:
1.1 Loksa Vallavalitsuse 27.02.2004 korraldus nr 83 „Detailplaneeringu algatamine", millega algatati detailplaneering Kalme külas Ribi-62 maaüksusel;
1.2 Kuusalu Vallavalitsuse 08.06.2006 korraldus nr 628 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Pärispea külas Uustalu kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";
1.3 Kuusalu Vallavalitsuse 26.10.2006 korraldus nr 1171 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Loksa külas Suurekivi kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";
1.4 Kuusalu Vallavalitsuse 26.04.2007 korraldus nr 420 „Detailplaneeringu algatamine Kupu küla Vana-Pinni kinnistul ja Kuusalu küla Uuetalu kinnistul ning detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine";
1.5 Kuusalu Vallavalitsuse 05.07.2007 korraldus nr 805 „Detailplaneeringu algatamine Kiiu alevikus Saun-Pesumaja kinnistul ning lähteülesande kinnitamine".
Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee

Kuusalu vallas Tapurla külas Luite kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 10.03.2011.a algusega 14.30. Detailplaneeringu eskiisiga on tehtud on tehtud ettepanek kinnistu jagamiseks kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarvete määramiseks.
Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel https://www.kuusalu.ee/planeeringute-teated.

Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee

Kuusalu Vallavalitsus on 03.02.2011 korraldusega nr 65 vastu võtnud Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks ning kinnistutele elamu ja abihoonete rajamiseks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.-23.03.2011.a Kuusalu Vallavalitsuses.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee

Kuusalu Vallavolikogu 11.02.2011 otsusega nr 6 on kehtestatud Viinistu küla Saviaugu kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavolikogu 11.02.2011 otsusega nr 7 on kehtestatud Turbuneeme küla Lahe kinnistu detailplaneering.

Salmistu küla Kuru kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.10-01.11.2010 ja selle aja jooksul laekus 1 kiri vastuväidetega planeeritava osas. Läbirääkimiste tulemusena loobus isik 07.02.2011 vastuväidetest.

Kuusalu Vallavolikogu 26.01.2011 otsusega nr 2 on kehtestatud Viinistu küla Nurmiku kinnistu detailplaneering.

Kuusalu vallas Salmistu külas Nurga kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 16. veebruaril kell 17.30 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine 12 elamukrundiks, ehitusõiguse ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Seletuskiri.

Eskiis.

Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Kiiu alevikus Härmapõllu (35201:002:0172) ja Vanaoja (35201:002:0522) kinnistutel algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 2. veebruaril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas. Detailplaneeringu eesmärk on 35 ha alale 23 äri- ja tootmismaa krundi (keskmise suurusega 2 ha) ning 2 transpordimaa krundi planeerimine. Planeeringuga soovitakse kujundada keskkonnasõbralike äri- ja tootmishoonete piirkond.

Seletuskiri.

Eskiis.

Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 20.01.2011 korraldusega nr 22 on Salmistu külas Uuetoa tee 50 kinnistul (35201:002:0278) algatatud detailplaneering ning kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 2603 m² suuruse kinnistu hoonestusala laiendamine, täiendava ehitusõiguse määraamine arvestades varasemalt kehtestatud detailplaneeringu tingimusi, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kristel Kesalo. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 20.01.2011 korraldusega nr 23 on Ilmastalu külas Laimetsa kinnistul (35203:004:0115) algatatud detailplaneering ning kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 1,4 ha suuruse kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste ning hoonestualade määraamine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Tiina Laansoo. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Kaberla külas Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistutel algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 26. jaanuaril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas. Planeeritavate alade suurus on 4873 m² ja 4003 m². Detailplaneeringu eesmärk on Jõelähtme-Kemba maantee sanitaarkaitsevööndisse elamute rajamise ja elamumaa sihtotstarbe määramise võimalikkuse hindamine, meetmete kirjeldmine maanteelt tuleneva mürastaseme ning saastekoormuse vähendamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Eskiis.

Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Suurpea külas Koplinõmme kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 27. jaanuaril kell 12 Kuusalu vallavalitsuse Loksa teenidnuspunktis. Detailplaneeringu eesmärk on 4,61 ha kinnistu jagamine, ehitusõiguste seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Eskiis.

Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Kaberla külas Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistutel algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 26. jaanuaril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas. Planeeritavate alade suurus on 4873 m² ja 4003 m². Detailplaneeringu eesmärk on Jõelähtme-Kemba maantee sanitaarkaitsevööndisse elamute rajamise ja elamumaa sihtotstarbe määramise võimalikkuse hindamine, meetmete kirjeldmine maanteelt tuleneva mürastaseme ning saastekoormuse vähendamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Eskiis
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee

Kuusalu vallas Suurpea külas Koplinõmme kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 27. jaanuaril kell 12 Kuusalu vallavalitsuse Loksa teenidnuspunktis. Detailplaneeringu eesmärk on 4,61 ha kinnistu jagamine, ehitusõiguste seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Eskiis
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee

Kuusalu Vallavalitsuse 23.12.2010 korraldusega nr 1056 on vastu võetud Kuusalu valla Turbuneeme küla Lahe (42301:003:0252) kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 0,64 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu ja kahe abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.01. - 02.02.2011 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ja Loksa teeninduspunktis (Tallinna 45, Loksa linn).
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee